Hyvinvointi ja terveys

Hyvinvointi ja terveys -kuvaSipilän hallitusohjelman 2025-tavoite

Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja hyvinvointia.

Hallituskauden tavoitteet

 • Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksenteossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanolla. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet. 
 • Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julkinen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten erilaisissa elämäntilanteisissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän. 
 • Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.
 • Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä.
 • Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.
 • Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja purkamalla.

Tietosivu - Hyvinvointi ja terveys

Kärkihankkeet

1 Palvelut asiakaslähtöisiksi

Tavoite

Asiakaslähtöiset, omatoimisuutta tukevat toimintaprosessit sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Tarkoituksenmukainen sosiaaliturva.

Kuvaus

Toimintamallit uudistetaan digitalisaation tuella. Sosiaaliturvaa uudistetaan selvitysten, kokeilujen ja lainsäädännön avulla.

Päätoimet

 1. Asiakkaan osallistumisen toimintamallin määrittely. Julkisen palvelulupauksen määrittely.
 2. Lainsäädännön uudistaminen.
 3. Omahoidon sähköiset palvelut
 4. Perustulokokeilu ja palvelusetelikokeiluKärkihankkeiden eteneminen

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä 
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ja perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - stm.fi

2 Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Tavoite

Lisätään terveitä elämäntapoja, kuten liikuntaa, ja vahvistetaan mielenterveyttä, vähennetään rakennuksista aiheutuvia terveyshaittoja sekä kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja.

Kuvaus

Levitetään pysyvään käyttöön hyviä käytäntöjä, jotka edistävät haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja vastuunottokykyä. 

Päätoimet

 1. Valitaan hyvät käytännöt ja konkreettiset toimenpiteet kokeiluja varten. 
 2. Järjestöt, kunnat ja asiantuntijalaitokset levittävät yhdessä hyviä käytäntöjä laajasti.
 3. Arvioidaan kokeilut ja juurrutetaan hyvät käytännöt.Kärkihankkeiden eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - stm.fi

3 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

Tavoite

Nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, ennaltaehkäisevät ja vaikuttavat palvelut.

Kuvaus

Lapsi- ja perhepalveluiden palvelujärjestelmän uudistaminen kunnan ja maakunnan ympäristöön.

Päätoimet

 1. Muutoksen tuki lapsen oikeuksien ja tietoperustaisen toimintakulttuurin edistämiseksi sekä lapsi- ja perhelähtöisten palvelukokonaisuuksien rakentamiseksi.
 2. Kansallinen kehitystyös lasten hyvinvoinnin seurannan, lapsivaikutusten arvionnin sekä lapsilähtöisen budjetoinnin kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi. 
 3. Lapsi- ja perhelähtöisen palvelukokonaisuuden verkostojohtamisen mallin kehittäminen kunnan, maakunnan ja valtion tasolla. 

Kärkihankkeiden eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - stm.fi

4 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäisen omaishoitoa

Tavoite

Iäkkäille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.

Kuvaus

Iäkkäiden palvelujärjestelmä uudistetaan. Omais- ja perhehoitajien hyvinvointia lisäävä toimintamalli juurrutetaan.

Päätoimet

 1. Palvelukokonaisuuden (ml. keskitetty asiakas-/palveluohjaus), koti-, omais- ja perhehoidon toimintamallien ja omais- ja perhehoidon keskusten määrittelyt ja mallinnus. 
 2. Mallien alueellinen käyttöönotto, kokeilut, seuranta ja arviointi.
 3. Toimintamallien käyttöönotto ja juurrutus.

Kärkihankkeiden eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - stm.fi

5 Osatyökykyisille tie työelämään

Tavoite

Lisätään merkittävästi osatyökykyisten työssä pysymistä ja työllistymistä avoimille työmarkkinoille.

Kuvaus

Muutetaan osatyökykyisten asema työmarkkinoilla. Tehostetaan palvelujärjestelmän toimintaa osatyökykyisten työllistymistä tukevaksi, toteutetaan  ammattilaisten osaamisen nostaminen laajalla koulutusinterventiolla, rakennetaan toimintamallit hoitoon ja kuntoutukseen ohjaukseen, lisätään vammaisten yrittäjyyttä sekä parannetaan työkyvyttömyyseläkkeen ja ansiotulojen yhteensovittamista.

Päätoimet

 1. Toteutetaan Osatyökykyiset työssä -ohjelman suositukset sekä palvelujärjestelmässä toimivien ammattilaisten osaamisen nostaminen valtakunnallisella koulutusinterventiolla. Verkkoportaalia ja työnantajien keinoja rakennetaan rinnalla. 
 2. Rakennetaan toimintamallit hoitoon ja kuntoutukseen ohjauksesta ja varhaisesta tuesta. 
 3. Otetaan kunnissa käyttöön testatut mallit työttömien osatyökykyisten työllistymiseen ja osallisuuteen. Kärkihankkeiden eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Hyvinvoinnin ja terveyden ministerityöryhmä
Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - stm.fi