Osaaminen ja koulutus

Osaaminen ja koulutus -kuvaSipilän hallitusohjelman 2025-tavoite

Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis- ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa.

Hallituskauden tavoitteet

 • Oppimisympäristöjä on modernisoitu, digitalisaation ja uuden pedagogiikan mahdollisuuksia hyödynnetään oppimisessa.
 • Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten määrä on vähentynyt. Koulutuksen kes-
 • keyttäneiden määrä on laskenut.
 • Koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus on lisääntynyt.
 • Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus ovat kääntyneet nousuun.
 • Koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu.

Tietosivu - Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet

1 Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Tavoite

Suomi modernin ja innostavan oppimisen kärkimaaksi. Peruskoulu-uudistus. Oppimisesta innostavaa. Uusi pedagogiikka vauhdittamaan oppimistulosten nousua.

Kuvaus

Digiloikka, uusi pedagogiikka ja uudet oppimisympäristöt, opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen uudistaminen.

Päätoimet

 1. Opettajien osaaminen
 2. Digitaalisten materiaalien käyttöönoton vauhdittaminen ja digioppimisen kokeilut ja kehittäminen
 3. Tunti liikuntaa päivässä. Liikkuva koulu -ohjelma laajennetaan valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia peruskouluikäisiä lapsia ja nuoria
 4. Kielikokeilut (kielten opetuksen varhaistaminen alkamaan jo 1. luokalla ja toisen kotimaisen kielen korvaaminen)

Kärkihankkeen eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Kärkihankkeesta lisää - okm.fi

2 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi

Tavoite

Uudistetaan ammatillinen koulutus osaamisperustaiseksi ja asiakaslähtöiseksi kokonaisuudeksi ja tehostetaan sitä. Lisätään työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja yksilöllisiä opintopolkuja. Puretaan sääntelyä ja päällekkäisyyksiä.

Kuvaus

Uudistetaan koulutuksen prosesseja ja rakenteita sekä rahoitusta, ohjausta ja säätelyä. Luodaan malleja, joilla työpaikalla tapahtuvaa oppimista lisätään. Luodaan uusi koulutussopimusmalli.

Päätoimet

 1. Toteutetaan ammatillisen koulutuksen toimintaprosessien ja järjestäjärakenteen uudistus.
 2. Toteutetaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen, säätelyn  ja ohjauksen uudistus. Kaadetaan raja-aidat nuorten ja aikuisen koulutuksen väliltä ja lisätään yksilöllistä oppimista. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamista parannetaan.
 3. Luodaan ja otetaan käyttöön uusi  koulutussopimusmalli käytännönläheisen oppimisen edistämiseksi. Kehitetään oppisopimuskoulutusta ja vähennetään siitä työnantajille aiheutuvaa hallinnollista ja taloudellista taakkaa.

Kärkihankkeen eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Kärkihankkeesta lisää - okm.fi

3 Nopeutetaan siirtymistä työelämään

Tavoite

Nuoret siirtyvät nopeammin jatko-opintoihin. Joustavat opintopolut helpottavat opintojen suorittamista loppuun sekä työnteon ja opiskelun yhteensovittamista.

Kuvaus

Nopeutetaan nuorten siirtymistä korkeakoulutukseen, mahdollistetaan opiskelu ympäri vuoden ja kehitetään korkeakoulujen oppimisympäristöjä. Päivitetään kelpoisuusvaatimuksia.

Päätoimet

 1. Nopeutetaan toiselta asteelta korkeakouluihin siirtymistä uudistamalla opiskelijavalintoja ja lisäämällä korkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten yhteistyötä
 2. Mahdollistetaan opiskelijoille opiskeleminen ympärivuotisesti ja tunnustetaan paremmin aiemmin hankittu osaaminen.
 3. Lisätään digitaalisia oppimismahdollisuuksia ja oppimisympäristöjä korkeakouluissa.
 4. Päivitetään kelpoisuusvaatimuksia julkisella sektorilla (sektoriministeriöt).Kärkihankkeen eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - okm.fi

4 Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta

Tavoite

Tuodaan kulttuuri osaksi lasten arkea ja vahvistetaan lasten luovuutta. Lisätään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. 

Kuvaus

Lisätään lasten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Laajennetaan prosenttiperiaatetta koskemaan myös esittävää taidetta ja lisätään taide- ja kulttuuripalvelujen käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Päätoimet

 1. Lisätään lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen tarjontaa kouluissa.
 2. Laajennetaan  prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa.

Kärkihankkeen eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho ja opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen 

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - okm.fi

5 Vahvistetaan korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi

Tavoite

Tieteen ja tutkimuksen resursseja hyödynnetään tehokkaammalla ja vaikuttavammalla tavalla. Luodaan kansainvälisesti kilpailukykyisiä osaamiskeskittymiä. Suomen koulutusvienti lähtee voimakkaaseen kasvuun.

Kuvaus

Selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten profiloitumista ja työnjakoa ja kootaan osaamista kilpailukykyisiksi osaamiskeskittymiksi. Koulutusviennin esteet puretaan ja korkeasta osaamisestamme luodaan vientituote.

Päätoimet

 1. Selkeytetään korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten työnjakoa ja yhteistyötä. Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja pääomitetaan.
 2. Luodaan vahvoja osaamiskeskittymiä. Kootaan tki-resursseja osaamiskeskittymien vahvistamiseen.
 3. Kehitetään TKI-rahoitusta vaikuttavuutta ja kaupallistamista tukevaksi.
 4. Vauhditetaan suomalaisen koulutuksen vientiä maailmalle purkamalla esteet ja ottamalla käyttöön lukukausimaksut EU/ETA-alueen ulkopuolisille opiskelijoille.

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä yhteistyössä opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen
kanssa

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Lisää kärkihankkeesta - okm.fi

6 Nuorisotakuuta yhteisötakuun suuntaan

Tavoite

Tuetaan nuorten elämänhallintaa, opintopolkujen rakentumista ja työllistymistä. Syvennetään yhteistyötä nuorten tukemisessa ja kootaan hyvät toimintatavat hyödynnettäväksi valtakunnallisesti.

Kuvaus

Kehitetään nuorisotakuumallia, taataan koulutuspaikka ja vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita

Päätoimet

 1. Kehitetään nuorisotakuusta malli, jossa vastuu yhdellä taholla (yhteisötakuu).  
 2. Kaikille peruskoulun päättäville nuorille taataan koulutuspaikka
 3. Vahvistetaan nuorten sosiaali- ja terveyspalveluita, mielenterveyspalveluita sekä taataan kuntoutuspaikat

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Osaamisen ja koulutuksen ministerityöryhmä

Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen (sekä ministerit Jari Lindström, Annika Saarikko ja Sampo Terho)

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Nuorisotakuu.fi