Reformit

Reformit-kuvaHallituskauden tavoitteet

Hallitus vahvistaa julkisen talouden kestävyyttä seuraavilla rakenteellisilla uudistuksilla. Tehtävillä ratkaisuilla on tavoitteena vähintään 4 miljardin euron taloudelliset vaikutukset. Ennen lakiesitysten antamista ja toimeenpanoa uudistuksilla tavoitellut kestävyysvajevaikutukset arvioidaan.

Tietosivu - Reformit

1 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Tavoite

Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat ja kustannusten hallinta paranee. Sote-menojen taso alenee 3 miljardilla eurolla nykyennusteeseen verrattuna.

Kuvaus

Sosiaali- ja terveydenhuolto siirretään kuntaa suurempien itsehallintoalueiden vastuulle. Järjestäjällä on vastuu siitä, että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat jatkossa sujuvana palvelukokonaisuutena. Monikanavainen sote-rahoitus yksinkertaistetaan. Säädetään laajaan valinnanvapauteen perustuva valinnanvapauslainsäädäntö, jonka perusteella yksilöllä on yleensä mahdollisuus valita palveluiden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottajien välillä.

Päätoimet

  1. Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus
  2. Valinnanvapauden laajentaminen ja monikanavaisen rahoituksen yksinkertaistaminen

https://alueuudistus.fi/etusivu

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Reformiministerityöryhmä 
Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Alueuudistus.fi

2 Kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsiminen

 

Tavoite

Vähentää kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannuksia yhteensä 1 miljardilla eurolla.

Kuvaus

Vähennetään kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannuksia karsimalla lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita. Kehitetään palveluprosesseja ja edistetään kokeilukulttuuria.

Päätoimet

  1. Kuntien ja maakuntien tehtäviä karsitaan sekä velvoitteita vähennetään ja joustavoitetaan velvoitetyypeittäin.
  2. Luodaan edellytyksiä ottaa käyttöön olennaisesti tuloksekkaammat ja joustavammat toimintokohtaiset ja sektorirajat ylittävät palveluprosessit.
  3. Luodaan valtioneuvostotasoiset sääntelypolitiikan periaatteet ja uudistetaan kuntien tehtävien ohjaus- ja valvontamalli.

Kärkihankkeiden eteneminen

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Reformiministerityöryhmä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Toimenpiteet

Tutustu reformin toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

vm.fi

3 Tulevaisuuden kunta

Tavoite

Määrittää kuntien roolia ja tehtäviä sekä suhdetta itsehallintoalueisiin. Uudistaa peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä.

Kuvaus

Arvioidaan kuntien asemaa, kuntademokratian toimivuutta ja tehtävien muutosta itsehallintoalueiden perustamisen jälkeen. Erityisenä painopisteenä on kunnan yleiseen toimialaan kuuluvat elinvoimatehtävät.  Uudistetaan peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmää vastaamaan muuttunutta tilannetta.

Päätoimet

  1. Määritellään parlamentaarisena työnä kunnan rooli ja tehtävät sote-uudistuksen ja itsehallintoalueiden myötä
  2. Määritellään kunnan asema suhteessa uuteen itsehallintotasoon
  3. Uudistetaan peruspalveluiden valtionosuusjärjestelmä

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Reformiministerityöryhmä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Toimenpiteet

Tutustu reformin toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

vm.fi

4 Maakuntauudistus

Tavoite

Valtion aluehallinto ja maakuntahallinto yhteen sovitetaan ja yksinkertaistetaan julkisen aluehallinnon järjestämistä (valtio, alueet ja kunnat).

Kuvaus

Hallitus tekee valtion aluehallinnon ja maakuntahallinnon yhteensovituksesta erillisen päätöksen kun perusratkaisu sote-uudistuksesta on tehty. Ensisijaisena ratkaisuna on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille.

Päätoimet

  1. Valmistellaan maakuntauudistus ja päätetään siitä. Uudistuksen kohteena organisointimallit sekä tehtävänjako maakuntien, valtion keskus- ja aluehallinnon sekä kuntien välillä. 

https://alueuudistus.fi/etusivu

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Reformiministerityöryhmä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

alueuudistus.fi

5 Keskushallinnon uudistus

Tavoite

Keskushallinto, jonka rakenne, ohjaus ja johtamisjärjestelmät ovat selkeät, jolla on kyky muutokseen ja riskienhallintaan ja jonka palvelut ovat asiakaslähtöisiä ja ensisijaisesti sähköisiä. Kokonaisuuden hallinta hallinnolliset sektorirajat ylittäen.

Kuvaus

Uudistetaan keskushallinto

Päätoimet

  1. Valmistellaan keskushallinnon uudistus ja päätetään siitä. Uudistuksen kohteena organisointimallit sekä tehtävänjako itsehallintoalueiden, valtion keskus- ja aluehallinnon sekä kuntien välillä.

Ministerityöryhmä ja vastuuministeri

Reformiministerityöryhmä
Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Toimenpiteet

Tutustu reformin toimiin

Eläkeuudistus

Eläkeuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Uudistuksen myötä vanhuuseläkeikää nostetaan vuoden 2017 jälkeen kolmella kuukaudella vuodessa, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen vuodesta 2030 alkaen.

Uudistuksella on tarkoitus pidentää suomalaisten työuria ja vähentää näin julkisen talouden kestävyysvajetta. Uudistuksella halutaan myös turvata kaikille ikäluokille riittävät eläketasot ja varmistaa sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus.