Työllisyys ja kilpailukyky

Työllisyys ja kilpailukyky -kuvaSipilän hallitusohjelman 2025-tavoite

Suomessa työn tekeminen ja työn teettäminen on aina kannattavaa. Suomi on kilpailukykyinen maa, jossa yrittäminen, omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannattavampaa.

Hallituskauden tavoitteet

Hyvinvointipalveluiden ja tulonsiirtojen rahoituksen turvaamiseksi on toteutettu työn kannustavuutta, työllistämisen houkuttelevuutta, työvoimahallinnon toimivuutta ja kilpailukykyä parantavat uudistukset. Uudistukset lisäävät työn tarjontaa, yrittäjyyttä ja elinkeinorakenteen monipuolistumista sekä vahvistavat julkistaloutta yli miljardilla eurolla.

Työllisyysaste on nostettu 72 prosenttiin ja työllisten määrä on vahvistunut 110 000 henkilöllä. Investoinnit ylittävät poistot ja työpanoksen määrä on kasvanut.
Tietosivu - Työllisyys ja kilpailukyky

Kärkihankkeet

1 Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden edellytyksiä parantamalla

Tavoitteet

Kestävän kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen yritysten toimintaympäristöä kehittämällä

Kuvaus

Toimenpiteet muodostavat yrittäjyyspaketin, jolla tuetaan yrityksiä niiden kehityskaaren eri vaiheissa. Päämääränä on poistaa yrittämisen esteitä ja parantaa koti- ja ulkomaanmarkkinoilla toimivien yritysten kilpailukykyä. Täydennyksillä ja lisätoimenpiteillä vahvistetaan yrittäjyyspaketin vaikuttavuutta. 

Päätoimet

 1. Tehostetaan Team Finlandin kansainvälistymispalveluita
 2. Vahvistetaan yritysrahoituksen välineitä
 3. Kevennetään sääntelyä ja lupaprosesseja sekä avataan markkintoita kilpailulle

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

 • Maatalous- ja metsäministeri Jari Leppä ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ovat tarvittaessa paikalla, kun käsitellään työllisyys ja kilpailukyky -strategista hanketta.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä sekä ministerit Sanni Grahn-Laasonen, Jari Lindström ja Anne-Mari Virolainen

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Kärkihankkeet - tem.fi

2 Työn vastaanottamista estäviä kannustinloukkuja puretaan ja rakenteellista työttömyyttä alennetaan

Tavoitteet

Sosiaali- ja työttömyysturvan uudistamistavoitteet: kannustetaan työn nopeaan vastaanottamiseen, lyhennetään työttömyysjaksoja, alennetaan rakenteellista työttömyyttä ja säästetään julkisia voimavaroja.

Kuvaus

Uudistetaan työttömyysturvaa, puretaan työn vastaanottamisen kannustinloukkuja ja luodaan osallistavan sosiaaliturvan malli.

Päätoimet

 1. Valmistellaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistus ja puretaan kannustinloukkuja. 
 2. Luodaan osallistavan sosiaaliturvan malli.  Selvitetään, voidaanko työttömyysturvaa käyttää nykyistä laajemmin osaamisen kehittämiseen ja työllistämiskynnyksen alentamiseen
 3. Tiukennetaan vuorotteluvapaajärjestelmän ehtoja. 

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

 • Maatalous- ja metsäministeri Jari Leppä ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ovat tarvittaessa paikalla, kun käsitellään työllisyys ja kilpailukyky -strategista hanketta.

Työministeri Jari Lindström

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Kärkihankkeet - tem.fi

3 Paikallista sopimista edistetään ja työllistämisen esteitä puretaan

Tavoite

Uudistetaan laajasti työoikeudellista sääntelyä paikallisen sopimisen edistämiseksi

Kuvaus

Kannustetaan työelämän osapuolia luomaan paikallisen sopimisen toimintatapoja työpaikoille ja huolehditaan paikallisen sopimisen edellytysten vahvistamisesta lainsäädäntöhankkein.

Päätoimet

 1. Paikallista sopimista koskevien ehdotusten valmistelu ja voimaan saattaminen. Lainsäädäntö valmistuu kesään 2016 mennessä. 
 2. Työaikalain ja vuosilomalain kokonaisuudistus

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

 • Maatalous- ja metsäministeri Jari Leppä ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ovat tarvittaessa paikalla, kun käsitellään työllisyys ja kilpailukyky -strategista hanketta.

Työministeri Jari Lindström ja elinkeinoministeri Mika Lintilä

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Kärkihankkeet - tem.fi

4 Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi

Tavoite

Työmarkkinoiden kohtaanto-ongelman helpottaminen, passivoivien toimien purkaminen, työvoimahallinnon tulkintojen yhdenmukaistaminen sekä työvoimahallinnon resurssien painottaminen aktivointitoimenpiteisiin

Kuvaus

Hallitus valmistelee ratkaisuehdotuksen ja tarvittavat toimenpiteet työvoimapalveluiden kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi

Päätoimet

 1. Työnvälitystoiminnan kirkastaminen, työvoimapalvelujen digitalisoiminen, työnhaun aktivointi ja työttömyysturvan sanktioiden toteutus
 2. Työvoimahallinnon uudistamisen alueelliset kokeilut
 3. Yksityisten työvoimapalveluiden roolia erityisesti  helpoimmin työllistyvien palveluissa lisätään

 

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

 • Maatalous- ja metsäministeri Jari Leppä ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ovat tarvittaessa paikalla, kun käsitellään työllisyys ja kilpailukyky -strategista hanketta.

Työministeri Jari Lindström

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Lisätietoa ja yhteyshenkilöt

Kärkihankkeet - tem.fi

5 Asuntorakentamista lisätään

Tavoite

Parannetaan asuntotuotannon käynnistymisen edellytyksiä valtion tuen ehtoja muuttamalla. Tämä edistää työvoiman liikkuvuutta ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Kuvaus

Valtion tukeman asuntotuotannon säännöksiä muutetaan siten, että vuokra-asuntorakentaminen lisääntyy.

Päätoimet

 1. Lisätään valtion tukemaa asuntotuotantoa. ARA:n päätökset käyttö- ja luovutusrajoituksista, HE:t 10-vuoden mallista sekä yleishyödyllisyydestä ja rajoituksista. 
 2. Parannetaan asumisoikeusasuntojen tuotannon edellytyksiä muuttamalla korkotukiasuntolainojen ja takauslainojen hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmaa.
 3. Lisätään Helsingin seudun kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa nostamalla MAL-sopimuksen käynnistämisavustuksen myöntämisvaltuutta. 

Ministerityöryhmä ja vastuuministerit

Talouspoliittinen ministerivaliokunta

 • Maatalous- ja metsäministeri Jari Leppä ja sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila ovat tarvittaessa paikalla, kun käsitellään työllisyys ja kilpailukyky -strategista hanketta.

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Toimenpiteet

Tutustu kärkihankkeen toimiin

Kustannuskilpailukykyä vahvistavat toimet

Hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita on työllisyysasteen nostaminen 72 prosenttiin ja työllisten määrän vahvistaminen 110 000 henkilöllä. Työllisyysasteen nostaminen vaatii kilpailukyvyn merkittävää parantamista yhteistyössä työmarkkinaosapuolien kanssa.

Työllisyysasteen nostaminen vaatii kilpailukyvyn merkittävää parantamista. Työmarkkinaosapuolet allekirjoittivat tiistaina 14. kesäkuuta 2016 kilpailukykysopimuksen, joka vie osaltaan kohti hallituksen työllisyystavoitetta.

Tutustu kustannuskilpailukykyä vahvistaviin toimiin