Putkalain kokonaisuudistus

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain uudistamista selvittävä työryhmä

SM014:00/2015 Säädösvalmistelu

Selvitetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) ja muiden siihen liittyvien lakien (muun muassa päihtyneiden käsittelystä annettu laki (461/1973)) muutostarpeet. Tavoitteena on kokonaisuudistus, jossa poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö selkeytetään ja ajantasaistetaan.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM014:00/2015

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2015 – 31.12.2020

Asettamispäivä 30.3.2015

Lainvalmistelu

HE laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 18.1.2021
 • 2

  Meneillään oleva vaihe: Arvioitu esittelyviikko

  43/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

 • 4

  Säädös hyväksytty

Uudistetaan poliisin säilyttämien vapautensa menettäneiden henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö.

VastuuministeriSisäministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jarkko Nieminen, erityisasiantuntija
puh. 0295 488 599
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on laatia esiselvitys poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) uudistamistarpeista. Ehdotus voidaan laatia hallituksen esityksen muotoon.

Tiivistelmä

Selvitetään poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (841/2006) ja muiden siihen liittyvien lakien (muun muassa päihtyneiden käsittelystä annettu laki (461/1973)) muutostarpeet. Tavoitteena on kokonaisuudistus, jossa poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelua koskeva lainsäädäntö selkeytetään ja ajantasaistetaan.

Lähtökohdat

Sisäministeriö asetti 17.4.2014 lainsäädäntöhankkeen SM012:00/2014, jonka tehtävänä oli laatia hallituksen esityksen muotoon ehdotus tarvittavista lainmuutoksista poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettuun lakiin. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttamisesta (HE 348/2014 vp) annettiin 8.1.2015. Kyseinen hanke liittyi oikeusministeriössä valmisteltuun lainsäädäntöhankkeeseen, jolla muutettiin vankeuslain (767/2005) ja tutkintavankeuslain (768/2005) säännöksiä. Nykyistä poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettua lakia on uudistettu viisi kertaa ja eduskunnassa on viimeisen vuoden sisällä ollut vireillä kolme hallituksen esitystä, joissa on ehdotettu muutoksia kyseiseen lakiin.
Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annettu laki sisältää säännökset poliisin lain nojalla säilyttämien tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen kohtelusta. Lakia sovelletaan vapauden menetyksen syy huomioon ottaen poliisin säilytettävänä muuten kuin tutkintavankeuden, pidättämisen tai kiinni ottamisen perusteella olevan kohteluun, jollei muualla laissa toisin säädetä.
Hallituksen esityksessä HE 348/2014 vp ehdotettiin muutettavaksi ainoastaan poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 lukua, joka sisältää tutkintavankeja koskevat erityissäännökset. Muutokset koskevat lähinnä poliisin säilyttämän tutkintavangin oikeuksia koskevia säännöksiä. Lain soveltamisalaan kuuluvat tutkintavankien lisäksi myös muut poliisin lain nojalla säilyttämät henkilöt. Tämän lisäksi lainsäädännön soveltamisessa on havaittu seikkoja, jotka ovat aiheuttaneet tarpeen tarkastella nykyistä lakia kokonaisvaltaisesti sekä yhteensovittaa muita poliisin säilyttämiä vapautensa menettäneitä koskevat säännökset tutkintavankeja koskevien säännösten kanssa.
Eduskunnan vastauksessa 334/2014 vp—HE 348/2014 vp eduskunta hyväksyi hallintovaliokunnan antamassa mietinnössä (HaVM 51/2014 vp) ehdotetun lausuman: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee kiireellisesti poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain kokonaisuudistuksen."