Ajoneuvolain kokonaisuudistus

LVM002:00/2019 Säädösvalmistelu

Ajoneuvolaki uudistetaan vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. Lisäksi lakiin tehdään teknisiä korjauksia. Myös lakiin sisältyviä asetuksenanto- ja määräyksenantovaltuuksia tarkastellaan.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM002:00/2019

Asianumerot LVM/104/03/2019 , VN/9715/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.2.2019 – 28.2.2021

Asettamispäivä 15.2.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Lainvalmistelu

HE ajoneuvolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 215/2020

Ajoneuvolaki uudistettaisiin vastaamaan autojen ja niiden perävaunujen puiteasetusta. Ajoneuvolaissa ei enää lähtökohtaisesti säädettäisi EU-tyyppihyväksynnästä, EU-yksittäishyväksynnästä, kansallisesta piensarjatyyppihyväksynnästä eikä tutkimuslaitoksista, sillä niistä säädetään autojen ja niiden perävaunujen puiteasetuksessa. Päällekkäinen sääntely poistettaisiin. Asetuksen asettamien vaatimusten vuoksi myös markkinavalvonnan asemaa vahvistettaisiin. Lisäksi ajoneuvolain rakennetta selkeytettäisiin, ja lakiin tehtäisiin useita lakiteknisiä korjauksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Ajoneuvolaki uudistetaan vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä, erityisesti moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen puiteasetusta (EU) 2018/858. Tarkoituksena on selkeyttää ajoneuvolakia poistamalla siitä säännöksiä, jotka ovat päällekkäisiä ja ristiriitaisia EU-asetusten kanssa. Lisäksi ajoneuvolakia ajantasaistetaan tekemällä siihen teknisiä korjauksia. Valmistelun aikana tarkastellaan myös voimassa olevassa laissa olevia asetuksenanto- ja määräyksenantovaltuuksia.

Tiivistelmä

Ajoneuvolaki uudistetaan vastaamaan muuttunutta EU-sääntelyä. Lisäksi lakiin tehdään teknisiä korjauksia. Myös lakiin sisältyviä asetuksenanto- ja määräyksenantovaltuuksia tarkastellaan.

Lähtökohdat

EU-tasolla ajoneuvojen hyväksyntää ja markkinavalvontaa koskevia puitedirektiivejä on 2010-luvulla muutettu asetuksiksi. Puiteasetuksia on tällä hetkellä kolme: kolmipyöräisiä ajoneuvoja koskeva puiteasetus (EU) 167/2013, maa- ja metsätaloudessa käytettäviä ajoneuvoja koskeva puiteasetus (EU) 168/2013 ja moottoriajoneuvoja ja niiden perävaunuja koskeva puiteasetus (EU) 2018/858. Näistä kaksi ensimmäistä on jo päällisin puolin huomioitu kansallisessa lainsäädännössä. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen puiteasetus tulee sovellettavaksi 1.9.2020. Ajoneuvolaki on uudistettava siihen mennessä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.