HLB

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta

LVM005:00/2021 Toimielin

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta on liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä toimiva neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto nimeää ilmailulain (864/2014) 107 §:n nojalla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM005:00/2021

Asianumerot VN/7769/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2022 – 30.11.2025

Asettamispäivä 24.11.2022

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan tarkoituksena on

1. Edistää ilmatilan joustavaa käyttöä ja käsitellä neuvoa-antavana elimenä siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamiseen liittyviä kysymyksiä sekä antaa niistä tarvittaessa suosituksia.

2. Osallistua Euroopan unionissa, ilmailun kansainvälisissä järjestöissä ja kansallisella tasolla päätettävien ilmatilan hallintaan liittyvien asioiden valmisteluun ja Suomen kannan muodostamiseen.

3. Käsitellä yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ja pohjoiseurooppalaiseen toiminnalliseen ilmatilan lohkoon liittyviä asioita, sekä tunnistaa ilmatilan hallinnan strategisella tasolla ilmatilan eri käyttäjien tarpeet, yhteen sovittaa niihin liittyviä mahdollisia ristiriitoja sekä antaa lausuntoja ilmatilaa koskevissa kysymyksissä.

Tiivistelmä

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta on liikenne- ja viestintäministeriön yhteydessä toimiva neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto nimeää ilmailulain (864/2014) 107 §:n nojalla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamista.

Lähtökohdat

Ilmatilan joustavaa käyttöä koskevassa komission asetuksessa (EY) 2150/2005 (nk. FUA-asetus) vahvistetaan säännöt jäsenvaltioiden vastuulla olevassa ilmatilassa toimivien ilmaliikenteen hallinnasta vastaavien siviili- ja sotilasyksiköiden välisen paremman yhteistyön varmistamiseksi. FUA-asetuksessa säädetään siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamiseksi ilmatilassa noudatettavista periaatteista. Näitä periaatteita toteutettaessa on varmistettava sotilasilmailun ja valtion ilmailun toimijoiden mahdollisuus suorittaa niille säädetyt tehtävät.

Ilmailulain 107 §:n mukaan liikenne- ja viestintäministeriö ja puolustusministeriö sopivat siitä, miten ilmatilan ja ilmaliikenteen hallinnassa, lennonvarmistuspalvelun tarjonnassa sekä joustavan ilmatilan käyttöön liittyvissä menettelyissä otetaan huomioon siviili- ja sotilasilmailun tarpeet. Näiden tehtävien hoitamiseksi valtioneuvosto nimeää ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.