Valtioneuvoston asetus tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta

LVM007:00/2022 Säädösvalmistelu

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta, joka on osana EU:n liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM007:00/2022

Asianumerot VN/4773/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 21.10.2020 – 30.4.2022

Asettamispäivä 21.10.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Veli-Matti Syrjänen, Liikenneneuvos
puh. +358 295 342 124
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta perustuen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta perustuen tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä annettujen neuvoston asetusten (ETY) N:o 3820/85 ja (ETY) N:o 3821/85 täytäntöönpanoa koskevista vähimmäisedellytyksistä ja neuvoston direktiivin 88/599/ETY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2006/22/EY; tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 561/2006; tieliikenteessä käytettävistä ajopiirtureista, tieliikenteen valvontalaitteista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3821/85 kumoamisesta sekä tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 165/2014; maantieliikenteen harjoittajan ammatin harjoittamisen edellytyksiä koskevista yhteisistä säännöistä ja neuvoston direktiivin 96/26/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1071/2009 ja hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä ja komission päätöksen 2008/49/EY kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 1024/2012 koskeviin vaatimuksiin.

Tiivistelmä

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvonnasta ja viranomaisten työnjaosta, joka on osana EU:n liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoa.

Lähtökohdat

Valtioneuvoston asetus annettaisiin EU:n liikkuvuuspaketin täytäntöönpanon osana tieliikenteen sosiaalilainsäädännön valvontavaatimusten voimaansaattamiseksi.