Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

LVM009:00/2021 Säädösvalmistelu

Tarkoitus on päivittää VNA ilmailulta rajoitetuista alueista sekä sen liitteiden 2 ja 3 koordinaatteja ja alueilta. 2 §:n määritelmät yhdenmukaistetaan EU:n SERA-asetuksen (923/2021) kanssa ja lisätään 1 §:n soveltamisalaan laskuvarjohyppääjiä koskeva 4 momentti. 4 §:n erästä sanamuotoa muutetaan vastaamaan ilmailulain 11 §:n sanamuotoa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM009:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Tiia Korhonen, Korkeakouluharjoittelija
puh. +358 295 342 028
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Muutetaan maanpuolustuksen ja aluevalvonnan kannalta merkittäviä asetuksen liitteessä 2 esitettyjä rajoitusalueita ja liitteessä 3 esitettyjä tilapäisiä erillisvarausalueita Puolustusvoimien toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Tiivistelmä

Tarkoitus on päivittää VNA ilmailulta rajoitetuista alueista sekä sen liitteiden 2 ja 3 koordinaatteja ja alueilta. 2 §:n määritelmät yhdenmukaistetaan EU:n SERA-asetuksen (923/2021) kanssa ja lisätään 1 §:n soveltamisalaan laskuvarjohyppääjiä koskeva 4 momentti. 4 §:n erästä sanamuotoa muutetaan vastaamaan ilmailulain 11 §:n sanamuotoa.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Fintraffic Lennonvarmistus Oy:n (ent. ANS Finland) yhteydessä oleva ilmatilan hallintayksikkö kartoittavat vuosittain ilmatilan käyttöön ja rajoittamiseen liittyviä tarpeita. Valmistelussa kuullaan ilmailun toimijoita. Joka kevät tehdään ratkaisuja siitä, miten olemassa olevia ilmailulta kiellettyjä ja rajoitettuja alueita tulisi päivittää. Uudet ilmatilarajoitukset julkaistaan keväällä ja niitä noudatetaan siitä lähtien. Muutokset julkaistaan ilmatilan hallintaa ohjaavassa käsikirjassa ja ilmailutiedotusjärjestelmässä (AIP). Muutosten yhteydessä päivitetään VNA ilmailulta rajoitetuista alueista sekä Liikenne- ja viestintäviraston määräys vaara-alueista (OPS-M1-28).

Ilmailulain 11 §:ssä säädetään ilmatilan käytön kieltämisestä ja rajoittamisesta. Eräs ilmailulta rajoitetun alueen muoto on rajoitusalue, jolla ilmailu on sallittu vain tietyllä luvalla tai tiettyjen erityisehtojen mukaisesti. Tilapäiselle erillisvarausalueelle (TSA-alueet) saavat lentää vain alueen varanneen käyttäjäryhmän jäsenet tai sen käyttäjäryhmän määritteleminen ehdoin. VNA:n liitteissä 2 ja 3 määritellään rajoitusalueiden koordinaatit.