Televisio- ja radio-ohjelmien siirtovelvoite (Must Carry)

LVM010:00/2022 Säädösvalmistelu

Hankkeessa esitetään muutettavan SVPL:n 227 §:ää siten, että Ylen radio-ohjelmistojen siirtovelvoite päättyy. Hankkeessa selvitetään myös siirtymäaikaa muutoksen voimaantulolle. Lisäksi tarkoituksena on valmistella lakiin pienempiä, teknisluonteisia muutoksia ja täydennyksiä, jotka koskevat lain 49 §, 294 § ja 304 §:iä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM010:00/2022

Asianumerot VN/7543/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 9.3.2022 –

Asettamispäivä 16.6.2022

Lainvalmistelu

HE laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
  • Ei annettu istuntokaudella

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 227 §:n siirtovelvoitetta poistamalla velvoite siirtää Yleisradion julkisen palvelun radio-ohjelmistot. Teledirektiivi ((EU) 2018/1972) mahdollistaa jäsenvaltioille siirtovelvoitteiden asettamisen tietyin ehdoin. 114 artiklan mukaan siirtovelvoitteiden on oltava kohtuullisia, oikeasuhtaisia, avoimia ja oikeassa suhteessa tavoiteltavaan päämäärään nähden. Siirtovelvoitteiden on myös oltava välttämättömiä selkeästi määritetyn yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Esityksen tavoitteena on muuttaa kansallinen sääntely vastaamaan direktiivin asettamia vaatimuksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Roosa Patrakka, Ylitarkastaja
puh. +358 295 342 192
[email protected]

Yhteyshenkilö
Aino Sipari, Yksikön johtaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on muuttaa sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia (917/2014, SVPL) siten, että lain 227 §:ssä säädetystä siirtovelvoitteesta poistettaisiin verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoavan teleyrityksen sekä yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjän velvoite siirtää Yleisradion julkisen palvelun radio-ohjelmistot.

Eurooppalaisen sähköisen viestinnän säännöstöä koskeva direktiivi, teledirektiivi (EU) 2018/1972, mahdollistaa jäsenvaltioille siirtovelvoitteiden asettamisen tietyin ehdoin. Teledirektiivin 114 artiklan mukaan siirtovelvoitteiden on oltava kohtuullisia, oikeasuhtaisia ja avoimia. Siirtovelvollisuuksia voidaan asettaa, jos merkittävä määrä kyseisten verkkojen ja palvelujen loppukäyttäjistä käyttää niitä pääasiallisena keinonaan vastaanottaa radio- ja tv-ohjelmistoja. Siirtovelvoitteiden on myös oltava välttämättömiä selkeästi määritetyn yleisen edun mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Esityksen tavoitteena on muuttaa kansallinen siirtovelvoitesääntely vastaamaan EU-sääntelyn asettamia vaatimuksia. Lisäksi esityksen tavoitteena on mahdollistaa kaapeliverkoissa tehokkaampi verkon käyttö ja laadullisesti parempien yhteyksien tarjoaminen.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan pienempiä täydennyksiä ja teknisluonteisia muutoksia lain 49 §, 294 § ja 304 §:iin

Tiivistelmä

Hankkeessa esitetään muutettavan SVPL:n 227 §:ää siten, että Ylen radio-ohjelmistojen siirtovelvoite päättyy. Hankkeessa selvitetään myös siirtymäaikaa muutoksen voimaantulolle. Lisäksi tarkoituksena on valmistella lakiin pienempiä, teknisluonteisia muutoksia ja täydennyksiä, jotka koskevat lain 49 §, 294 § ja 304 §:iä.

Lähtökohdat

Teledirektiivi velvoittaa arvioimaan asetettuja siirtovelvoitteita säännöllisesti.