HNS-yleissopimus - säädöshankepäätös

Vuoden 1996 kansainväliseen yleissopimukseen vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä liittyvän vuoden 2010 pöytäkirjan (HNS-yleissopimuksen) hyväksyminen ja myöhempi voimaansaattaminen

LVM011:00/2019 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM011:00/2019

Asianumerot LVM/1087/03/2013

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2013 –

Asettamispäivä 8.6.2017

Lainvalmistelu

HE vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä vuonna 1996 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  39/2019
  41/2019
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  10.10.2019
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen vuoden 2010 pöytäkirjan (ns. vuoden 2010 HNS-yleissopimus). Esitys sisältää ehdotukset HNS-yleissopimuksen täytäntööpanon edellyttämistä lainsäädännön muutoksista sekä ehdotuksen uudeksi laiksi vaarallisten aineiden vastaanottamista koskevasta raportoinnista. HNS-yleissopimuksella määrätään vastuusta meritse kuljetettavien vaarallisten aineiden aiheuttamasta vastuusta. Sillä pyritään turvaamaan vahingonkärsijöille riittävä ja nopea korvaus kärsimästään, vaarallisten aineiden aiheuttamasta vahingosta.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Marin

YhteyshenkilöTiina Ranne, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on HNS-yleissopimuksen kansallinen hyväksyminen sekä myöhempi voimaansaattaminen yleissopimuksen tullessa voimaan kansainvälisesti Suomen osalta.

Vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetuksesta aiheutuvien vahinkojen yhteydessä valtiolle, kunnille ja pelastustoimelle aiheutuvat torjunta- ja ennallistamiskustannukset vähenisivät niiltä osin, kun kyse on HNS-yleissopimuksen mukaisesta pakollisen vakuutuksen kattamasta vahingosta.

Vaatimuksen pakollisesta vakuutuksesta ei arvioida vähäisiä hallinnollisia kustannuksia lukuun ottamatta aiheuttavan varustamoille kustannuksia, koska aluksilla on normaalisti voimassa vastuuvakuutus (niin sanottu P & 1 -vakuutus). Vaarallisten ja haitallisten aineiden vastaanottajille, jotka rahoittavat HNS-rahaston toiminnan suorittamillaan maksuilla, aiheutuisi HNS-yleissopimuksen voimaantulosta hallinnollisia kustannuksia. Lisäksi vastaanottajille aiheutuu kustannuksia onnettomuuden sattuessa, mikäli laivanomistajan vastuuvakuutus ei riitä kattamaan vahinkoa. HNS-yleissopimukseen liittyminen on kuitenkin tarkoitus tehdä koordinoidusti erityisesti muiden EU-maiden kanssa sen varmistamiseksi, ettei maksutaakka mahdollisen vahingon sattuessa muodostu kovin suureksi.

Lisätietoja