Hallituksen esitys merilain 1 luvun muuttamisesta

LVM015:00/2020 Säädösvalmistelu

Merilain mukaan aluksen kaksoisrekisteröinti ei ole tällä hetkellä mahdollista. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa aluksen kaksoisrekisteröinti niissä tapauksissa, joissa ulkomainen alus, joka on omistusoikeuden osalta rekisteröity toisen valtion alusrekisteriin, rahdataan bareboat-rahtaussopimuksen nojalla Suomeen (ns. bareboat-in –tapauksissa

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM015:00/2020

Asianumerot VN/6872/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2020 – 30.6.2021

Asettamispäivä 25.3.2020

Lainvalmistelu

HE laeiksi merilain 1 luvun ja alusrekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 45/2021

Merilain mukaan aluksen kaksoisrekisteröinti ei ole tällä hetkellä mahdollista. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa aluksen kaksoisrekisteröinti niissä tapauksissa, joissa ulkomainen alus, joka on omistusoikeuden osalta rekisteröity toisen valtion alusrekisteriin, rahdataan bareboat-rahtaussopimuksen nojalla Suomeen (ns. bareboat-in –tapauksissa).

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Merilain (674/1994) mukaan alusten kaksoisrekisteröinti ei ole Suomessa tällä hetkellä mahdollista. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa se, että ulkomaisessa omistuksessa oleva Suomeen bareboat-rahtaussopimuksella rahdattu alus voitaisiin hyväksyä suomalaiseksi ja merkitä Suomen rekisteriin, vaikka se jäisi omistusoikeuden osalta samanaikaisesti myös toisen valtion alusrekisteriin.

Tiivistelmä

Merilain mukaan aluksen kaksoisrekisteröinti ei ole tällä hetkellä mahdollista. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa aluksen kaksoisrekisteröinti niissä tapauksissa, joissa ulkomainen alus, joka on omistusoikeuden osalta rekisteröity toisen valtion alusrekisteriin, rahdataan bareboat-rahtaussopimuksen nojalla Suomeen (ns. bareboat-in –tapauksissa

Lähtökohdat

Kansainvälisesti alus saa pääsääntöisesti olla rekisteröitynä vain yhden valtion alusrekisteriin. Tästä poiketen bareboat-rahtaus -tapauksissa eli tapauksissa, joissa alus vuokrataan rahtaajalle ilman miehistöä, rajoitettu kaksoisrekisteröinti on kuitenkin mahdollista. Bareboat-rahtauksessa rahtaaja maksaa aluksen omistajalle bareboat-vuokran ja miehittää ja varustaa aluksen omalla kustannuksellaan. Rahtaaja vastaa aluksen kaupallisesta ja merenkulullisesta johtamisesta. Kaksoisrekisteröinti on järjestely, jolla bareboat-rahdatun aluksen omistus- ja käyttörekisteröinti jaetaan kahden valtion välillä. Alus rekisteröidään omistuksen osalta yhden valtion rekisteriin ja käytön osalta toisen valtion rekisteriin. Tällöin alus kulkee käyttörekisterimaan lipun alla, sillä on kyseisen valtion kansallisuus ja sillä noudatetaan kyseisen maan esimerkiksi miehitystä koskevia säännöksiä. Omistuksen osalta alus säilyy bareboat-vuokralleantajan kotimaan alusrekisterissä (esimerkiksi aluskiinnitys ja yhtiöverotuskysymykset kyseisen maan säännösten mukaan).

Merilain mukaan alusten kaksoisrekisteröinti ei ole Suomessa tällä hetkellä mahdollista. Ulkomaisessa omistuksessa oleva alus voidaan bareboat –rahtaussopimuksen perusteella hyväksyä suomalaiseksi ja merkitä Suomen alusrekisteriin. Tällöin se on kuitenkin aina poistettava toisen valtion alusrekisteristä siksi ajaksi, kun se on rekisteröitynä Suomeen.

Hankkeen tarkoituksena on muuttaa lainsäädäntöä siten, että aluksen kaksoisrekisteröinti olisi mahdollista niissä tapauksissa, joissa ulkomainen alus, joka on omistusoikeuden osalta rekisteröity toisen valtion alusrekisteriin, rahdataan bareboat-rahtaussopimuksen nojalla Suomeen. Hankkeessa arvioidaan merilain muutostarpeiden lisäksi tarvetta muuttaa myös muuta lainsäädäntöä kuten alusrekisterilakia (512/1993) ja aluskiinnityslakia (211/1927) kaksoisrekisteröinnin mahdollistamiseksi.

Lisätietoja

Lisää aiheesta