LVM:n hallinnonalan virastouudistus

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

LVM016:00/2017 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi uusi laki Liikenne- ja viestintävirastosta ja laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta (ns. virastolait) sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on mukana hallinnonalan uudistukseen liittyvät sata liitelakia. Lait tulisivat voimaan 1.1.2019.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM016:00/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 25.4.2017 – 31.12.2018

Asettamispäivä 25.4.2017

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Parannetaan johtamista ja toimeenpanoa

Toimenpiteet Johtamisen ja toimeenpanon toimintatapojen uudistaminen

Lainvalmistelu

HE laiksi Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 1.2.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  17/2018
  18/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  3.5.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

  • Laki Liikenne- ja viestintävirastosta 935/2018
  • laki Väylävirastosta 936/2018 ja voimaanpanolaki 937/2018 sekä yli 80 muuta lainmuutosta.

Eduskunnan vastaus EV 102/2018

LVM:n hallinnonalan virastouudistuksen toteuttaminen: uuden Liikenne- ja viestintäviraston perustaminen sekä Liikenneviraston uudelleenjärjestely ja muuttaminen Väylävirastoksi

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Liikenteen turvallisuusvirasto, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettäisiin uudeksi virastoksi, Liikenne- ja viestintävirastoksi. Liikenneviraston jäljellä olevat tehtävät ja toiminnot tulisivat Väyläviraston tehtäväksi. Virasto vaihtaisi nimeään, mutta muutoin virasto jatkaisi keskeytyksettä toimintaansa. Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalvelut (tie- rautatie- ja meriliikenteen ohjaus) muutettaisiin osakeyhtiöksi ja tehtävät siirrettäisiin perustettavaan valtion erityistehtäväyhtiöön (Lainsäädäntöhankkeen tunniste: LVM065:00/2017). Väylävirasto vastaisi kuitenkin edelleen liikenteenohjauksen järjestämisestä, sitä koskevista sopimuksista ja rahoituksesta.

Virastouudistuksen tavoitteena on parantaa hallinnonalan kykyä vastata asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksiin sekä kehittää ja vahvistaa hallinnonalan strategista ohjausta sekä saada synergiaetuja. Tavoitteena on myös parantaa edelleen hallinnon tuottavuutta ja vaikuttavuutta resurssien monipuolisemmalla ja tehokkaammalla käytöllä. Uudistus tukee säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeen tavoitteita sekä julkisen hallinnon johtamisen kehittämistä koskevia tavoitteita. Uudistus edesauttaa myös hallituksen tavoitetta liikenteen digitaalisten palveluiden kasvuympäristön rakentamisessa.

Virastouudistus tulisi voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäviksi uusi laki Liikenne- ja viestintävirastosta ja laki Liikennevirastosta annetun lain muuttamisesta (ns. virastolait) sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki. Lisäksi esityksessä on mukana hallinnonalan uudistukseen liittyvät sata liitelakia. Lait tulisivat voimaan 1.1.2019.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 3. marraskuuta 2016 työryhmän (LVM/1933/05/2016), jonka tehtävänä oli laatia esiselvitys liikenteen ja viestinnän viranomaistoimintojen uudelleen organisoinnista. Taustalla on pyrkimys toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen uudessa digitaalisessa toimintaympäristössä.

Esiselvitys koski Liikennevirastoa, Liikenteen turvallisuusvirastoa ja Viestintävirastoa.

Esiselvitys (Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistus – Esiselvitys, LVM Raportit ja selvitykset 2/2017, 17.2.2017) luovutettiin liikenne- ja viestintäministeriölle 17.2.2017.

Ministeriö asetti huhtikuussa 2017 viisi työryhmää valmistelemaan virastouudistusta. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää toimintaan liittyviä viranomaistehtäviä ja sujuvoittaa liikennealan sääntelyä. Pyrkimyksenä on myös edesauttaa liikenteeseen liittyvän tiedon hyödyntämistä uusien digitaalisten palveluiden kehitystyön tukena.

Lisätietoja