HE LVMn poikkeuksista

Hallituksen esitys eduskunnalle liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19 -epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

LVM019:00/2020 Säädösvalmistelu

COVID-19-tartuntatautitilanteen vuoksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön esitetään väliaikaisia muutoksia, jotka koskevat meri-, tie- ja rautatieliikennettä. Ehdotetuilla muutoksilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa, turvataan kuljetusten toimiminen ja suojataan ikääntyneitä ja riskiryhmiä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM019:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä 31.3.2020

Lainvalmistelu

HE liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön COVID-19-epidemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi tehtäviksi väliaikaisiksi muutoksiksi

Eduskunnan vastaus EV 50/2020

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tehdään poikkeusolojen vuoksi väliaikaisesti teknisiä muutoksia, jotka koskevat määräaikoja, pätevyyksien jatkamista, lääkärintodistusten käytöstä luopumista, ym. Muutokset koskevat tie- ja rautatieliikennettä sekä merenkulkua. Muutoksilla pyritään helpottamaan kansalaisten ja yritysten hallinnollista taakkaa sekä varmistamaan kuljetusten jatkuminen.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöSilja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Poikkeusolojen ja vallitsevan tilanteen johdosta useat liikennealan viranomaiset, etujärjestöt ja yritykset ovat olleet yhteydessä liikenne- ja viestintäministeriöön ja kiinnittäneet huomiota lainsäädännön määräaikojen ja eräiden muiden toimintaan liittyvien vaatimuksien noudattamiseen liittyviin merkittäviin haasteisiin ja poikkeuksien myöntämisen tarpeeseen. Vallitsevassa tilanteessa ministeriö on katsonut, että joustavuus toimijoita koskevien vaatimusten suhteen on perusteltua, silloin kuin se johtuu vallitsevasta tilanteesta, on väliaikaista, kohdistuu tasapuolisesti kaikkiin toimijoihin eikä olennaisesti vaaranna liikenneturvallisuutta.
Hallituksen esitykseen on koottu lakimuutosta edellyttävät tarpeet poiketa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan voimassaolevasta lainsäädännöstä poikkeusolojen johdosta.

Kysymyksessä olisivat määräaikaiset lait, jotka tulisivat voimaan mahdollisimman pian eduskunnan hyväksymisen jälkeen.

Ajokorttilain ja alusrekisterilain muutokset olisivat voimassa 31.10.2020 saakka. Eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta annetun lain poikkeus olisi voimassa 31.12.2020 saakka. Merenkulun pätevyyksiä koskevien pidennystarpeiden vuoksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain sekä luotsauslain muutokset olisivat voimassa enintään 30.4.2021 saakka. Suurin osa liikenteen palveluista annetun lain muutoksista olisi voimassa 31.10.2020 saakka, mutta koska merenkulun pätevyyksiä koskevat muutokset on yhtenäistetty edellä mainittujen laivaväkilain ja luotsauslain muu-tosten kanssa, olisi laki voimassa 30.4.2021 saakka.

Tiivistelmä

COVID-19-tartuntatautitilanteen vuoksi liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön esitetään väliaikaisia muutoksia, jotka koskevat meri-, tie- ja rautatieliikennettä. Ehdotetuilla muutoksilla helpotetaan kansalaisten ja yritysten toimintaa, turvataan kuljetusten toimiminen ja suojataan ikääntyneitä ja riskiryhmiä.

Lähtökohdat

Hanke on käynnistetty COVID-19-tartuntatautitilanteen aiheuttamien poikkeusolosuhteiden vuoksi.
Muutokset ovat voimassa väliaikaisesti. Tarvittaessa varaudutaan jatkamaan esitettyjen muutosten voimassaoloa.
Tilanteen arviointiin tulevat vaikuttamaan koronavirusepidemian tilanne, poikkeustilan ja muiden rajoitustoimien kesto Suomessa sekä Euroopan unionin sekä kansainvälisten järjestöjen (kuten IMO ja ICAO) mahdolliset päätökset/linjaukset tilanteesta ja siihen vastaamisesta.

HE:n valmistelussa on noudatettu poikkeusolojen lainsäädännön valmistelua koskevia suosituksia ns. kevennetystä HE:stä.