Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta

LVM019:00/2023 Säädösvalmistelu

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (925/2023) toimeenpannaan uuden VAK-lain (541/2023) säännöksiä. Asetukseen on sisällytetty uuden VAK-lain nojalla säännökset, jotka ovat teknisiä määräyksiä laajakantoisempia ja periaatteellisesti tärkeämpiä asioita. Asetus sisältää kaikki kuljetusmuodot.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM019:00/2023

Asianumerot VN/4048/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 12.5.2023 – 1.9.2023

Asettamispäivä 12.5.2023

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 925/2023

Tavoitteet ja tuotokset

Annetaan uusi VAK-asetus. Asetustasoiset säännökset muutettaisiin vastaamaan uutta VAK-lakia (541/2023).

Tiivistelmä

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetulla valtioneuvoston asetuksella (925/2023) toimeenpannaan uuden VAK-lain (541/2023) säännöksiä. Asetukseen on sisällytetty uuden VAK-lain nojalla säännökset, jotka ovat teknisiä määräyksiä laajakantoisempia ja periaatteellisesti tärkeämpiä asioita. Asetus sisältää kaikki kuljetusmuodot.

Lähtökohdat

Uusi asetus liittyy vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön kokonaisuudistukseen (HE 220/2021 vp ja HE 231/2022 vp). Uuden VAK-lain (541/2023) nojalla annetut alemman asteiset säännökset vastaisivat perustuslain, kansainvälisten sopimusten ja EU:n lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin. Osa nykyisistä asetusten säännöksistä siirrettiin uuteen VAK-lakiin. Lisäksi määräyksenantovaltuuksia on päivitetty ja lisätty.