Esitys miehistötukilain ja merimieseläkelain muuttamisesta ja eräiden lakimuutosten kumoamisesta

Hallituksen esitys laiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain muuttamisesta ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta

LVM020:00/2019 Säädösvalmistelu

Muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia ja kumotaan eräät lailla 940/2016 tehdyistä lakimuutoksista, jotka koskevat merenmittausaluksia. Samalla muutetaan merimieseläkelain 4 §:ää, jotta merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät pysyvät jatkossakin merimieseläkelain soveltamisen piirissä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM020:00/2019

Asianumerot VN/7349/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.6.2019 – 30.6.2021

Asettamispäivä 14.6.2019

Lainvalmistelu

HE laeiksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain ja merimieseläkelain 4 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  42/2020
  51/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.12.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 9/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia siten, että muutoksella kumottaisiin osa lakimuutoksella 940/2016 ehdollisena voimaan saatetuista muutoksista. Koska merimieseläkelain 4 §:n 1 momentin 5 kohdassa viitataan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain kohtaan, jota ehdotetaan nyt muutettavaksi, tulee kyseistä merimieseläkelain kohtaa myös muuttaa. Kyseessä on teknisluonteinen muutos, jonka tarkoituksena on pitää merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät merimieseläkelain soveltamisalan piirissä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tarkoitus on kumota miehistötukilaista sellaiset kohdat, jotka koskevat merenmittaustoiminnan saattamista tukikelpoisen toiminnan piiriin. Merenmittaustoiminta tulee jatkossakin jäämään tukikelpoisen toiminnan ulkopuolelle. Samalla kun muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia, tulee vastaavasti muuttaa merimieseläkelakia (1290/2006), jotta merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät pysyvät jatkossakin merimieseläkejärjestelmän piirissä. Kyseessä on tekninen muutos, jonka tarkoituksena on nykytilan säilyttäminen merimieseläkejärjestelmän osalta.

Tiivistelmä

Muutetaan meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annettua lakia ja kumotaan eräät lailla 940/2016 tehdyistä lakimuutoksista, jotka koskevat merenmittausaluksia. Samalla muutetaan merimieseläkelain 4 §:ää, jotta merenmittausaluksilla työskentelevät työntekijät pysyvät jatkossakin merimieseläkelain soveltamisen piirissä.

Lähtökohdat

Euroopan komissio ei ole hyväksynyt Suomen miehistökustannusten kompensoimista koskevan tukiohjelman laajentamista Suomen kannalta hyväksyttävin ehdoin. Tämän vuoksi Suomi on vetänyt tukiohjelman muutosesityksen takaisin, mikä aiheuttaa tarpeen kumota ehdollisena voimaan saatetut lakimuutokset (940/2016), kun muutoksia ei ole käytännössä mahdollista saattaa voimaan. Tukiohjelman muuttaminen vaatii komission hyväksynnän.

Lisätietoja