Liikenne- ja viestintäministeriön asetukset Liikenne- ja viestintäviraston liikenteen ja sähköisen viestinnän maksullisista suoritteista annettujen asetusten muuttamisesta

LVM021:00/2022 Säädösvalmistelu

Liikenteen asetuksen pykäläsisältö säilyisi ennallaan. Liikenteen asetuksen liitteen muutos ei sisällä nykyisten suoritemaksujen korotuksia. Muutoksen taloudelliset vaikutukset vähäiset.

Sähköisen viestinnän asetusmuutoksen työtuntimaksun korotus perustuu kustannusvastaavuuteen.
Korotuksella katetaan suoritteen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM021:00/2022

Asianumerot VN/13775/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 5.5.2022 – 30.6.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetaan muutettavaksi Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1255/2021) liite. Liitteeseen tehtäisiin ilmailun, merenkulun ja raideliikenteen lainsäädäntömuutoksista johtuvia yksittäisiä muutoksia, suoritelisäyksiä ja –poistoja.

Ehdotetaan muutettavaksi liikenne- ja viestintäministeriön asetus, jossa säädetään Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista. Asetuksen 5 §:n työtuntimaksua ehdotetaan korotettavaksi ja samalla korjataan 4 §:n vanhentunut viittaus.

Lähtökohdat

Lainsäädäntömuutosten edellyttämät muutokset.

Lisätietoja