Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LVM022:00/2019 Säädösvalmistelu

Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,00 eurosta 0,90 euroon.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM022:00/2019

Asianumerot VN/7354/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.8.2019 – 31.12.2019

Asettamispäivä 6.8.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  41/2019
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  7.10.2019
 • 4

  Säädös hyväksytty

Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,00 eurosta 0,90 euroon. Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2020 alusta.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Marin

YhteyshenkilöEmmi Nykänen, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Lentoliikenteen valvontamaksusta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että jokaiseen edellisenä kalenterivuonna lentoasemalta kaupallisessa ilmakuljetuksessa olevalla ilma-aluksella lähteneeseen, vähintään kaksivuotiaaseen matkustajaan kohdistuvan lentoliikenteen valvontamaksun määrää laskettaisiin 1,00 eurosta 0,90 euroon.

Lähtökohdat

Lentoliikenteen valvontamaksua kannetaan valtiolle lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten. Valvontamaksu on tarkoitettu sellaisten ilmailuviranomaisen tehtävien rahoittamiseen, joita ei rahoiteta valtion talousarviosta ja joita ei voi maksuperustelain perusteella rahoittaa suoritemaksuilla. Tavoitteena on ollut, että maksutulot kattaisivat valvontatoiminnan menot.

Lentoliikenteen matkustajamäärät ovat olleet voimakkaassa kasvussa viime vuodet. Vuonna 2018 matkustajamäärät Finavian kentillä olivat 10,1 % edellisvuotta suuremmat. Liikenne- ja viestintäviraston lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat kustannukset ovat olleet viime vuosina noin 10,5–11,5 miljoonaa euroa. Kun tuotto on kasvanut, on kustannusvastaavuus noussut korkeaksi ollen 123 prosenttia vuonna 2018. Liikenne – ja viestintäviraston ennusteiden mukaan lentoliikenteen valvontamaksua vastaavat kustannukset olisivat jatkossa noin 12 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisää aiheesta