Verkkoturvallisuuden neuvottelukunta 2022-2024

LVM029:00/2022 Toimielin

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida ja kehittää kotimaisten viestintäverkkojen turvallisuutta ja toimia viranomaisten päätöksenteon tukena. Neuvottelukunta voi käsitellä myös muita valtioneuvoston osoittamia kyberturvallisuuteen liittyviä

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM029:00/2022

Asianumerot VN/15573/2022

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2022 – 30.6.2024

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Emma Hokkanen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 342 106
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan työn tavoitteena on arvioida ja kehittää kokonaisvaltaisesti kansallisen turvallisuuden toteutumista viestintäverkoissa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on toimia toimivaltaisten viranomaisten päätöksenteon tukena. Se seuraa viestintäverkkojen ja -teknologian kehittymistä ja verkkoturvallisuutta koskevan lainsäädännön soveltamiskäytäntöä. Neuvottelukunta käsittelee ja esittää suosituksia:

- viestintäverkkojen ja –teknologian kehittymisestä ja viestintäverkkojen kriittisten osien määrittelystä,
- kansallisen turvallisuuden edistämisestä ja suojaamisesta viestintäverkoissa, erityisesti niiden kriittisissä osissa,
- toimenpiteistä niiden riskien torjumiseksi, jotka vaikuttavat viestintäverkkojen turvallisuuteen ja kansallisen turvallisuuden toteutumiseen, sekä
- lainsäädännön muuttamiseksi verkkoturvallisuuden parantamiseksi.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 244 b §:n perusteluissa täsmennetään vielä, että neuvottelukunta esittää tarvittaessa lainsäädäntömuutossuosituksia verkkoturvallisuuden parantamiseksi, erityisesti viestintäverkon kriittisten osien turvallisuutta koskevan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 244 a §:n päivittämiseksi.

Mainittujen tehtävien osalta neuvottelukunta käsittelee myös Euroopan unionin viitekehyksessä käytävää keskustelua korkeanriskin laitevalmistajien arvioinnista ja muita aiheeseen liittyviä ajankohtaisia EU-asioita.

Neuvottelukunta huomioi toiminnassaan viestintäverkkoihin tehtävien investointien ennakoitavuuden ja oikeusvarmuuden sekä kansainväliset standardit, joihin viestintäverkkojen rakentaminen perustuu.

Neuvottelukunta osallistuu tehtäviensä puitteissa Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin viestintäverkkoja koskevien teknisten määräysten valmisteluun.

Tiivistelmä

Verkkoturvallisuuden neuvottelukunnan tehtävänä on arvioida ja kehittää kotimaisten viestintäverkkojen turvallisuutta ja toimia viranomaisten päätöksenteon tukena. Neuvottelukunta voi käsitellä myös muita valtioneuvoston osoittamia kyberturvallisuuteen liittyviä

Lähtökohdat

Komissio antoi keväällä 2019 suosituksen 5G-verkkojen kyberturvallisuudesta. Suosituksen tavoitteena on tukea ja kehittää EU:n yhteistä lähestymistapaa 5G-verkkojen kyberturvallisuuteen, jotta EU säilyy yhtenäisenä ja kilpailukykyisenä markkina-alueena. Komission suosituksen seurauksena jäsenvaltiot valmistelivat verkkojen turvallisuutta koskevat kansalliset riskiarviot, joiden pohjalta jäsenvaltiot laativat Suomen puheenjohtajuuskaudella yhteistyössä komission ja Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston kanssa EU:n yhteisen riskiarvion 5G-verkkojen turvallisuudesta. Prosessin lopputuloksena annettiin tammikuussa 2020 yhteiset suositukset 5G-turvallisuuden parantamiseksi EU-maissa niin kutsutun 5G-työkalupakin muodossa.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain uudet, 1.1.2021 voimaan tulleet säännökset 244 a § ja 244 b § koskien 5G-verkkoturvallisuutta ovat tärkeä osa EU:ssa laadittujen yhteisten suuntaviivojen ja työkalupakin toimeenpanoa Suomessa sekä samalla tärkeä kansallinen toimi 5G-verkkoturvallisuuden varmistamiseksi.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 244 b §:ssä säädetään verkkoturvallisuuden neuvottelukunnasta. Sen mukaan neuvottelukunnassa ovat edustettuina liikenne- ja viestintäministeriön, sisäasiainhallinnon, puolustushallinnon, ulkoasiainhallinnon, työ- ja elinkeinoministeriön ja muiden viestintäverkkojen turvallisuuden kannalta keskeisten hallinnonalojen edustajat sekä keskeisten teleyritysten edustajat ja edunvalvojat.