Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

LVM030:00/2020 Säädösvalmistelu

Saatetaan voimaan laivaväkeen liittyvää EU-lainsäädäntöä sekä täsmennetään pätevyyksiä ja asetuksenantovaltuuksia.Muutetaan lukunumerointi juoksevaksi ja tehdään teknisiä korjauksia.Arvioidaan korjaustarpeet koskien palvelusopi-musasetuksen hankintamenettelyjä sekä pykälien 173-175§ tarkistustarve ja tarvittavat muutokset koskien KEHA:n toimivaltaa

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM030:00/2020

Asianumerot VN/13058/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.6.2020 – 31.5.2021

Asettamispäivä 12.6.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 191/2020

Esityksellä saatetaan voimaan laivaväkeen liittyvää EU-lainsäädäntöä sekä täsmennetään laivaväen pätevyyksiä ja asetuksenantovaltuuksia. Esityksellä myös tarkennetaan valtionavustuksia koskevia säännöksiä, muutetaan liikenteen palveluista annetun lain lukunumerointi juoksevaksi ja tehdään muita muutoksia (ml. teknisiä korjauksia).

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöAmanda Mäkelä, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on selkeyttää lain sisältöä ja parantaa luettavuutta muuttamalla lain luvut numerojärjestykseen. Esityksellä pannaan täytäntöön direktiivi (EU) 2017/2397, selkeytetään aluksen konepäällikkövaatimuksia, tarkennetaan valtionavustuksia koskevia säännöksiä, säädettäisiin Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymispäätöksiä koskevasta muutoksenhausta sekä tehdään muita teknisiä muutoksia lakeihin. Lisäksi tarkastellaan asetuksenantovaltuuksien laajentamista tietyin osin ja selvitetään direktiivin (EU) 2019/1159 asettamia muutostarpeita. Lisäksi esityksellä varauduttaisiin covid-19-taudin leviämisen ehkäisemiseen. Ehdotetuilla muutoksilla mahdollistettaisiin myös Liikenne- ja viestintäviraston vastuulla olevan liikkumisen tietopalvelun hankkiminen Traffic Management Finland Oy:lta ja edistettäisiin kestävää ja oikeudenmukaista liikennejärjestelmän digitalisointia.

Tiivistelmä

Saatetaan voimaan laivaväkeen liittyvää EU-lainsäädäntöä sekä täsmennetään pätevyyksiä ja asetuksenantovaltuuksia.Muutetaan lukunumerointi juoksevaksi ja tehdään teknisiä korjauksia.Arvioidaan korjaustarpeet koskien palvelusopi-musasetuksen hankintamenettelyjä sekä pykälien 173-175§ tarkistustarve ja tarvittavat muutokset koskien KEHA:n toimivaltaa

Lähtökohdat

Eduskunta on edellyttänyt, että valtioneuvosto saattaa liikenteen palveluista annetun lain lukunumeroinnin juoksevaksi (EV 251/2018 vp).

Sisävesiliikenteen pätevyyksiä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/2397 edellyttää muun muassa unionin sisävesipätevyyksien tunnustamisen osalta voimaansaattamista. Käytännössä on myös ilmennyt tarpeita tehdä muita laivaväen pätevyyksiin liittyviä täsmennyksiä ja teknisiä korjauksia.

Hankkeen tavoitteena on myös arvioida muita muutostarpeita lakiin sekä tarkistaa lain ruotsinkielinen versio.

Hankintojen osalta arvioidaan mahdolliset tarkennus- ja/tai korjaustarpeet koskien muun muassa palvelusopimusasetuksen hankintamenettelyjä. Liikenteen palveluista annettuun lakiin on otettu suoraan joukkoliikennelaista hankintaa ja julkista tukea koskevat pykälät, jotka tarkistetaan tämän korjauspaketin yhteydessä.

Liikennepalvelulaista puuttuu Liikenne- ja viestintäviraston erilaisia hyväksymispäätöksiä tai hyväksymättä jättämispäätöksiä koskevat muutoksenhakusäännökset.

Lisätietoja