Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (nk. DCS-HE)

Hallituksen esitys merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta (alusten polttoaineen kulutusta koskevasta tiedonkeruujärjestelmästä johtuvat muutokset)

LVM034:00/2018 Säädösvalmistelu

HE:lla ehdotetaan tehtäväksi merenkulun ympäristönsuojelulakiin IMOn päätöslauselmalla MEPC.278(70) tehtyjä EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia muutoksia vastaavat, aluksia ja hallintoa koskevat erityissäännökset. Päätöslauselman voimaantulosta on annettu LVM:n ilmoitus (SopS 12/2018). Muutokset ovat tulleet Suomessa voimaan 1.3.2018.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM034:00/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 1.6.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 10.9.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  20.9.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Sopimusmuutosten voimaansaattaminen. Polttoaineen kulutusta koskeva tiedonkeruujärjestelmä.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Vilja Klemola, ylitarkastaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Säätää kansallisessa substanssilaissa EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvista kansainvälisistä velvoitteista, jotka on jo hyväksytty ja saatettu voimaan kansallisesti.

Tiivistelmä

HE:lla ehdotetaan tehtäväksi merenkulun ympäristönsuojelulakiin IMOn päätöslauselmalla MEPC.278(70) tehtyjä EU:n yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvia muutoksia vastaavat, aluksia ja hallintoa koskevat erityissäännökset. Päätöslauselman voimaantulosta on annettu LVM:n ilmoitus (SopS 12/2018). Muutokset ovat tulleet Suomessa voimaan 1.3.2018.

Lähtökohdat

MARPOL 73/78 -yleissopimuksen ilmansuojelua koskevaan VI liitteeseen tehdyt muutokset, jotka on hyväksytty MEPC-komitean 70. istunnossa 28.10.2016 päätöslauselmalla MEPC.278(70) kuuluvat EU:n yksinomaiseen toimivaltaan, koska Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen tarkkailusta, raportoinnista ja todentamisesta (2015/757, MRV-asetus) on säädetty merenkulun kuluttamista polttoainemääristä. Päätöslauselman voimaantulosta on annettu LVM:n ilmoitus (SopS 12/2018). HE:lla ehdotetaan tehtäväksi merenkulun ympäristönsuojelulakiin päätöslauselmalla MEPC.278(70) tehtyjä muutoksia vastaavat, aluksia ja hallintoa koskevat erityissäännökset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Lisäksi ehdotetaan täydennettäväksi Liikenteen turvallisuusviraston toimivaltaa antaa määräyksiä merenkulun ympäristönsuojelulain 7 a luvun 5 §:n mukaisesti.

Lisätietoja

Lisää aiheesta