Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (548/2020) 10 §:n muuttamisesta

LVM034:00/2021 Säädösvalmistelu

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtioneuvoston asetusta meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ää koskien asetuksen voimassaoloa. Ase-tuksen voimassa oloaikaa pidennettäisiin 31.12.2021

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM034:00/2021

Asianumerot VN/13220/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee valtioneuvoston asetusta meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:ää koskien asetuksen voimassaoloa. Ase-tuksen voimassa oloaikaa pidennettäisiin 31.12.2021

Lähtökohdat

Uuden koronaviruksen (SARS-CoV 2) aiheuttaman covid-19-pandemian pitkittyminen on aiheuttanut vakavia ongelmia Suomen elinkeinoelämälle ja merenkulkuelinkeinolle. Erityisesti matkustaja-alusvarustamot ovat kärsineet rajusti vähentyneistä matkustajamääristä, mikä on nopeasti vaikuttanut säännöllistä reittiliikennettä liikennöivien alusten toiminnan taloudelliseen kannattavuuteen. Korona-pandemian pitkittyminen on myös vaikuttanut lastialusten toimintaedellytyksiin. Nyt tehtävän muutoksen tarkoituksena olisi mahdollistaa, että Liikenne- ja viestintävirasto voisi asettaa julkisen palveluvelvoitteen yhteysväleittäin meriliikenteeseen, jos se on välttämätöntä riittävien liikenneyhteyksien, huoltovarmuuden ja Suomen ulkomaankaupan kuljetusten kannalta myös vuoden 2021 aikana.