Hallituksen esitys laeiksi liikenteen palveluista ja työntekijöiden lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettujen lakien muuttamisesta

LVM037:00/2021 Säädösvalmistelu

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2020 yhteistyössä työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoaja kuljetuksen tilaajan vastuiden tarkentamista käsittelevän säädöshankkeen. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM037:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on yhdenmukaistaa tieliikenteen sosiaali- ja arkkinalainsäädäntöä,
edistää reilua ja tasapuolista kilpailua, parantaa valvontaviranomaisten toimintaedellytyksiä sekä liikenneturvallisuutta.
Esityksen tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön EU:n tieliikenteen
liikkuvuuspaketin mukanaan tuomat sosiaali- ja markkinalainsäädännön muutokset, jotka muuttavat yhteensä viittä EU-asetuksesta sekä kolmea EU-direktiiviä. Liikkuvuuspaketin
säädösten täytäntöönpanon lisäksi esityksen tarkoituksena on toteuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman harmaan talouden torjunnan toimenpidekirjaukset kuljetuksen tilaajan vastuiden laajentamisella ylikuormilla ajamiseen sekä ajo- ja lepoaikojen rikkomiseen. Samalla on tarkoitus toteuttaa myös ehdotuksia, jotka vahvistavat viranomaisten valvontaedellytyksiä, kansallista palveluntarjoajan rekisteröitymistä tavaraliikenteeseen sekä edellä mainitun palveluntarjoajan sekä henkilö- tavaraliikenneluvan haltijan liikenteessä käyttämän ajoneuvon asianmukaista rekisteröintiä.
EU:n ajo- ja lepoaika-asetuksen mahdollistamat kansalliset poikkeusmahdollisuudet on
käsitelty erikseen valtioneuvoston asetuksen 507/2018 muuttamisen yhteydessä.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2020 yhteistyössä työ- ja
elinkeinoministeriön kanssa EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin kansallista täytäntöönpanoaja kuljetuksen tilaajan vastuiden tarkentamista käsittelevän säädöshankkeen. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle