Hallituksen esitys laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta

LVM038:00/2021 Säädösvalmistelu

Muutoksella täytäntöönpannaan Euroopan neuvoston direktiivin vaatimus, jonka mukaan jokaisella kalastusaluksella on oltava miehistöluettelo ja jonka kopio on toimitettava maissa oleville valtuutetuille henkilöille.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM038:00/2021

Asianumerot VN/15508/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.6.2021 – 31.12.2021

Asettamispäivä 15.6.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  42/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 171/2021

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain 26 b §:n 4 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että vaatimus miehistöluetteloa koskevien tietojen toimittamisesta maihin ulotetaan koskemaan kaiken kokoisia kalastusaluksia. Soveltamisalan ulkopuolelle ehdotetaan jätettäväksi itsenäisesti kalastusta harjoittavat sekä muussa kuin kaupallisessa tarkoituksessa kalastavat ammatinharjoittajat. Lisäksi ehdotetaan muita tietojenluovuttamista koskevia täsmennyksiä. Muutoksella pantaisiin täytäntöön kalastusalan työtä koskeva neuvoston direktiivi. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 19.12.2021.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Kalastusalan työtä koskevan direktiivin kansallisen täytäntöönpanon täydentäminen.

Tiivistelmä

Muutoksella täytäntöönpannaan Euroopan neuvoston direktiivin vaatimus, jonka mukaan jokaisella kalastusaluksella on oltava miehistöluettelo ja jonka kopio on toimitettava maissa oleville valtuutetuille henkilöille.

Lähtökohdat

Kalastusalan työtä koskeva neuvoston direktiivi (EU) 2017/159 implementoitiin vuonna 2019 (ks. laki 253/2019; HE 291/2018 vp). Direktiivillä täytäntöönpantiin kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2007 yleissopimus.

Implementoinnissa hyödynnettiin sopimuksen 3 artiklan poikkeamissäännöstä, jolla implementointi voitiin tehdä rajatusti. Implementoinnissa päätettiin sulkea alle 24 metriset alukset soveltamisalan ulkopuolelle.

Poikkeamissäännöksen mukaan kansallisista rajauksista on luovuttava viiden vuoden kuluessa sopimuksen voimaantulosta. Kyseisen määräajan tulkitaan täyttyvän 19.12.2021.

Laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annettuun lakiin on tehtävä muutos, jolla alusten kokoa koskeva rajaus poistetaan.