Hallituksen esitys liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevaan lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista (LVM hallinnonalan pysyvät poikkeukset)

LVM043:00/2020 Säädösvalmistelu

Lainsäädäntömuutoksilla pyritään turvaamaan viranomaisten, erityisesti Liikenne ja viestintäviraston toimivaltuudet vakavassa tartuntatautitilanteessa (ml. pandemia) liikenteen terveysturvallisuuden turvaamiseksi sekä huolehtimaan liikenteen ja kuljetusten toimivuudesta. Esityksen valmistelua ei viedä eteenpäin.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM043:00/2020

Asianumerot VN/15957/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 28.5.2020 –

Asettamispäivä 28.5.2020

Lainvalmistelu

HE liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön tehtäviksi muutoksiksi
  • 1

    Valmistelussa

    Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.8.2020
  • Ei annettu istuntokaudella

Covid-19/ Säädösmuutosten tavoitteena on parantaa viranomaisten toimintaa ja toimintavarmuutta muuttamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä vastaamaan tulevia tarpeita. Muutokset koskevat merenkulkua ja ilmailua. Muutoksilla pyritään varmistamaan toimivaltaisen viranomaisen tehtävät ja toiminta vakavissa normaaliolojen häiriötilanteissa sekä muissa yhteiskunnan poikkeusoloissa.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöSilja Ruokola, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Rita Linna, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 559
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lainsäädäntömuutoksilla pyritään turvaamaan viranomaisten, erityisesti Liikenne ja viestintäviraston toimivaltuudet vakavissa normaaliolojen häiriötilanteissa (ml. pandemiat) ja muissa yhteiskunnan poikkeusoloissa sekä huolehtimaan liikenteen ja kuljetusten toimivuudesta. Suurin osa muutosehdotuksista lisää ja laajentaa Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltuuksia tehdä päätöksiä tai antaa määräyksiä, jos tilanne sitä edellyttää.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi viittä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan
lakia:

- alusliikennepalvelulain säännöksiä alusliikenteen väliaikaisesta ohjaamisesta
erityistilanteissa ja kielto-oikeudesta,

- ilmailulain ilmatilan käytön kieltämistä ja rajoittamista koskevia säännöksiä,

- liikenteen palveluista annetun lain lentoliikenteen liikenneoikeuksiin puuttumista koskevia
säännöksiä,

- luotsauslain väliaikaista pätevyysvaatimuksista poikkeamista ja pätevyyksien voimassaoloa
koskevia säännöksiä, sekä

- vesiliikennelain vesikulkuneuvon matkan estämistä tai keskeyttämistä ja vesialueen
väliaikaista sulkemista koskevia säännöksiä.

Lisäksi osaan laeista ehdotetaan yksittäisiä kielellisiä ja säädösviittauksiin liittyviä teknisiä
muutoksia.

Tiivistelmä

Lainsäädäntömuutoksilla pyritään turvaamaan viranomaisten, erityisesti Liikenne ja viestintäviraston toimivaltuudet vakavassa tartuntatautitilanteessa (ml. pandemia) liikenteen terveysturvallisuuden turvaamiseksi sekä huolehtimaan liikenteen ja kuljetusten toimivuudesta. Esityksen valmistelua ei viedä eteenpäin.

Lähtökohdat

Hanke on käynnistetty COVID-19 –koordinaatioryhmän toimeksiannon seurauksena sekä koronavirustilanteen kokemusten perusteella, kun on havaittu tarve viranomaistoiminnan kehittämiseen ja turvaamiseen.

Esitys liittyy varautumiseen Covid-19-tartuntatautiepidemian toiseen aaltoon ja muihin vakaviin normaaliolojen häiriötilanteisiin siten, että valmiuslain säännöksien käyttöönottoa ei tarvittaisi. Tavoitteena on, että toimivaltaisella viranomaisella olisi käytettävissään monipuolinen keinovalikoima toimenpiteitä. Mahdolliset kansalaisiin ja elinkeinoelä-män toimijoihin kohdistuvat rajoitukset ja joustot voitaisiin kohdistaa kulloinkin vallitsevassa tilanteessa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla ja aiheuttaen mahdollisimman vähän haittaa välttämättömälle liikenteelle, kuten henkilöliikenteelle tai rahti- ja tavaraliikenteelle. Lakimuutoksilla lisättäisiin Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa kuitenkin siten, että se on rajattua ja tilanteeseen nähden oikeasuhtaista.

Lisätietoja