Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle

LVM046:00/2017 Kehittäminen

Liikennejärjestelmän tehokkuus ja tuottavuus on olennainen osa kansallista kilpailukykyä ja kansalaisten hyvää arkea. Rautatieliikenne on keskeinen osa liikennejärjestelmää. Rautatiepalveluissa julkisen vallan rooli on nykyisin kuitenkin erityisen vahva. Nykyjärjestelmä perustuu valtion kokonaan omistaman VR Yhtymä Oy:n yksinoikeuteen sekä julkisin varoin rahoitettuun ostoliikenteeseen. Rautatieliikenteen tavarakuljetukset vapautuivat rautateillä kilpailulle vuoden 2007 alussa. Kilpailu ei ole kuitenkaan avautunut tyydyttävällä tavalla, ja VR-Yhtymä Oy:n lisäksi muita operaattoreita toimii tavaraliikenteessä toistaiseksi kaksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM046:00/2017

Asianumerot LVM/1470/05/2017

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 9.8.2017 – 28.6.2019

Asettamispäivä 9.8.2017

Tavoitteet ja tuotokset

Rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamisen avulla pyritään saavuttamaan seuraavia yleishyödyllisiä tavoitteita:

- Rautateiden henkilöliikennepalvelujen tarjonta lisääntyy, monipuolistuu ja vastaa nykyistä paremmin eri asiakasryhmien tarpeisiin, jolloin junamatkustamisesta tulee houkuttelevampi vaihtoehto yksityisautoilulle.
- Palvelut tuotetaan nykyistä tehokkaammin ja julkiselle tuelle saadaan nykyistä enemmän vastinetta.
- Palvelutarjonnan kasvu ja kilpailu tarjoajien sekä eri liikennemuotojen välillä hyödyttää matkustajia, kun palveluntarjoajat kilpailevat lippujen hinnoilla ja erilaisilla palvelukonsepteilla.
- Rautatieliikenteen matkustajamäärät kasvavat ja rautatieliikenteen osuus henkilöliikennematkoista nousee nykyisestä noin viidestä prosentista kuuteen prosenttiin uusilla sopimusjärjestelyillä 2020-luvulla ja edelleen kahdeksaan prosenttiin seuraavilla sopimuskausilla 2030-luvun kuluessa.
- Rautateiden tavaraliikenteessä kilpailu vauhdittuu ja logistiikkapalveluiden tarjonta lisääntyy, jolloin rautatieliikenne pystyy paremmin vastaamaan teollisuuden logistiikan tarpeisiin.
- Kansantalouden kasvuedellytykset paranevat.

Kilpailun avaaminen ei yksin takaa yllä mainittujen tavoitteiden saavuttamista. Raideliikenteen kasvu riippuu myös raideinvestointien suuruudesta.

Lähtökohdat

Hallitusohjelmassa tavoitellaan kuntien kustannusten karsimista ja julkisesti tuettujen henkilökuljetusten uudistamista mahdollistamalla uudenlaiset, markkinaehtoiset ja innovatiiviset palvelumallit digitalisaatiota hyödyntämällä. Elinkeinoelämän kilpailukykyä ja yritystoiminnan edellytyksiä kaikessa päätöksenteossa vahvistetaan. Markkinoiden toimintaa, vapaata kilpailua ja pienten ja keskisuurten yritysten osallistumismahdollisuuksia hankintaprosesseihin edistetään uudistamalla keskeistä lainsäädäntöä ja purkamalla kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä.

EU-tasolla rautatieliikennettä on avattu asteittain kilpailulle vuodesta 2003 alkaen, ensin tavaraliikenteessä ja viimeiseksi kotimaan henkilökuljetuksissa. EU:n neljännen rautatiepaketin nojalla on turvattava avoin markkinoillepääsy 3.12.2019 alkaen.

Pääministeri Juha Sipilän hallitus totesi eduskunnalle marraskuussa 2015 antamassaan välikysymysvastauksessa, että rautatieliikenteen kilpailukyvyn ja asiakaslähtöisyyden parantaminen edellyttävät henkilöjunaliikenteen avaamista kilpailulle. Välikysymysvastauksen mukaan kilpailun avaamisen onnistuminen edellyttää, että markkinoille luodaan luottamus siihen, että kilpailun vapauttaminen on aitoa eikä uusia operaattoreita syrjitä. Tämän saavuttamiseksi rautatiemarkkinoille on luotava kilpailuneutraalit olosuhteet. Ympäristössä, jossa toimii enemmän kuin yksi rautatieoperaattori, myös kaikkien liikennöintiin liittyvien palveluiden tulee olla toimijoiden käytettävissä kilpailuneutraalisti ja samoin ehdoin.

Tämän johdosta talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut rautateiden henkilöliikenteen kilpailun avaamista, kilpailun vauhdittamista tavaraliikenteessä sekä reuna-ehtoja, joiden mukaan kilpailun avaaminen ja vauhdittaminen toteutetaan.

Lisätietoja