Hallituksen esitys raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 284/2019 muuttamisesta

LVM046:00/2019 Säädösvalmistelu

Tehdään raideliikennelakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettuun asetukseen edellä kohdassa tavoitteet ja tuotokset esitetyn kaltaiset muutokset.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM046:00/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 26.9.2019 – 1.6.2021

Asettamispäivä 26.9.2019

Lainvalmistelu

HE raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
  • 1

    Valmistelussa

    Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
  • Ei annettu istuntokaudella

Eduskunnan vastaus EV 161/2020

Muutetaan ensisijaisesti molempien lakien kaluston ja rataverkon rekisteröintiin liittyviä säännöksiä EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tehdään raideliikennelakiin (1302/2018), liikenteen palveluista annettuun lakiin (370/2017) sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettuun asetukseen (284/2019) seuraavat muutokset:
- tarkistetaan lain soveltamisalan rajauksia merisatamaraiteiden osalta niin, että merisatamat ovat raiteineen jatkossa lain markkinasääntelyn osalta palvelupaikkoja rataverkon haltijan sijasta;
- tiedot kalustoyksiköistä on tallennettava ERA:n ylläpitämään rekisteriin 16.6.2021 alkaen ja siksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen kaluston rekisteröintiä sekä ratarekisteriin tallennettavia tietoja koskevia säännöksiä muutetaan niin, että tiedot tallennetaan kansallisen rekisterin sijasta ERA:n rekisteriin ja mitä tietoja edelleen kansallisiin rekistereihin (esim. Venäjä-liikenteen kaluston osalta);
- tarkistetaan myös pätevyyksien ja kelpoisuuksien liikenneasioiden rekisteriin tallennettavia tietoja ja tehdään muita teknisluonteisia tarkistuksia liikennepalvelulain rautatieliikennettä koskeviin säännöksiin.
Koska valtioneuvoston asetusta voidaan muuttaa muuttamatta raideliikennelain valtuutussäännöksiä, valtioneuvoston asetukseen tehtävät muutokset annetaan todennäköisesti ensimmäisenä jo keväällä 2020.

Tiivistelmä

Tehdään raideliikennelakiin, liikenteen palveluista annettuun lakiin sekä rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annettuun asetukseen edellä kohdassa tavoitteet ja tuotokset esitetyn kaltaiset muutokset.

Lähtökohdat

Raideliikennelaki tuli voimaan 1.1.2019 ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta 16.6.2019. Merisatamaraiteet katsottiin raideliikennelaissa markkinasääntelyn osalta strategisesti merkittäviksi paikallisiksi rataverkoiksi, mutta lain tultua voimaan merisatamaraiteet ja Satamaliitto ovat ilmoittaneet haluavansa tulla lainsäädännöllisesti kohdelluksi markkinasääntelyssä palvelupaikkoina rataverkon haltijan sijasta. Lisäksi em. muutos siitä, mitä tietoja tallennetaan kalustoyksiköistä ja rautatieinfrastruktuurista kansallisiin rekistereihin ja mitä tietoja ERA:n ylläpitämiin rekistereihin edellyttää sääntelyyn tarkistuksia. Samassa yhteydessä toteutetaan myös eräitä teknisluonteisia tarkistuksia säännöksiin ja otetaan huomioon mahdollisesti Euroopan komission esittämät huomiot EU:n neljännen rautatiepaketin täytäntöönpanosääntelyyn.

Lisää aiheesta