Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta

LVM048:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.11.2020, jotta kevytautoja koskeva lainsäädäntö ei ehdi tulla voimaan ja siten välttää lainsäädännön oleminen ristiriidassa Euroopan unionin lainsäädännön kanssa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM048:00/2020

Asianumerot VN/18438/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.8.2020 – 31.12.2020

Asettamispäivä 12.8.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 25.8.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  38/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.9.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 109/2020

Esityksellä kumotaan kevytautoja koskeva lainsäädäntö, erityisesti säännökset ajoneuvolaissa, ajokorttilaissa, ajoneuvoverolaissa ja arvonlisäverolaissa sekä rikoslaissa. Esityksen sisältöön on vaikuttanut Euroopan komission antama ratkaisu Suomen lainsäädännön unionilainsäädännön mukaisuudesta.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sini Wirén, Yksikön johtaja
puh. +358 295 342 532
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on varmistaa, että ajoneuvolaki, ajokorttilaki ja muut kevytautoihin liittyvät lait ovat yhteensopivia Euroopan unionin lainsäädännön kanssa. Kumottavaksi esitetään ajoneuvolain muuttamisesta annettu laki (130/2019), ajokorttilain muuttamisesta annettu laki (131/2019), ajoneuvoverolain 4 §:n muuttamisesta annettu laki (133/2019), arvonlisäverolain 114 §:n muuttamisesta annettu laki (136/2019), autoverolain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (134/2019), polttoainemaksusta annetun lain 1 §:n muuttamisesta annettu laki (135/2019) ja rikoslain 23 luvun 12 §:n muuttamisesta annettu laki (137/2019).

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys eduskunnalle kevytautoja koskevien lakien kumoamisesta. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 1.11.2020, jotta kevytautoja koskeva lainsäädäntö ei ehdi tulla voimaan ja siten välttää lainsäädännön oleminen ristiriidassa Euroopan unionin lainsäädännön kanssa.

Lähtökohdat

Eduskunta hyväksyi 18.12.2018 muutettuna kevytautoja koskevat lait ja määräsi ne voimaantulevaksi 1.11.2019. Asiaan liittyvien asetusten ja määräysten valmistelun yhteydessä kävi kuitenkin ilmi, että ehdotuksen suhteessa Euroopan unionin lainsäädäntöön on sellaisia ongelmia, että asiaan liittyvien lakien voimaantuloa olisi lykättävä, kunnes ehdotukseen liittyvät ongelmat voitaisiin ratkaista. Eduskunta hyväksyi voimaantulon siirtämisen 16.10.2019 ja lain uusi voimaantulopäivä on 1.11.2020. Liikenne- ja viestintävaliokunta piti omassa mietinnössään välttämättömänä, että liikenne- ja viestintäministeriö ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimiin ratkaisujen löytämiseksi.

Liikenne- ja viestintäministeriö aloitti keskustelut komission liikenteen pääosaston kanssa välittömästi lakien hyväksymisen jälkeen. Tarkoituksena oli löytää tapa, jolla kevytautojen käyttöönotto Suomessa voitaisiin sallia tuomalla aktiivisesti esiin mm. lainsäädännön liikenneturvallisuutta parantavia elementtejä, jotka olisivat edesauttaneet poikkeuksen saamista.

Toisin kuin komissio oli alkuperäisen lainvalmistelun yhteydessä antanut ymmärtää, jo keskustelujen alkuvaiheessa kävi selväksi, että kansalliseen lainsäädäntöön tehtävät muutokset eivät yksin auttaisi kevytautojen käyttöönotossa ja toteutus kilpistyisi aina viimeistään ajokorttidirektiiviin. Tästä johtuen keskusteluissa siirryttiin neuvottelemaan mahdollisuudesta poiketa ajokorttidirektiivin soveltamisalasta siten, että kevytautoja koskevasta ajo-oikeudesta voitaisiin säätää kansallisesti.

Nyt on käynyt selväksi, että komissio ei anna suostumustaan ajokorttidirektiivin soveltamisalan poikkeuksesta. Koska kevytautoja koskevaa lainsäädäntöä ei ole mahdollista muuttaa siten, että se täyttäisi Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimukset, kevytautoja koskevat lakimuutokset tulee kumota.

Lisää aiheesta