Valtioneuvoston asetus sähköisen raskaan liikenteen ekosysteemin kehittämiseen myönnettävästä avustuksesta

LVM049:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähköisen raskaan liikenteen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta. Valtionavustus rajattaisiin koskemaan sähköisiä kuorma-autoja palvelevien ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä. Valtionavustus myönnettäisiin yrityksille tai tutkimusorganisaatioille.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM049:00/2021

Asianumerot VN/18657/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.8.2021 – 28.2.2022

Asettamispäivä 2.8.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi pyrkii maailman ensimmäiseksi fossiilivapaaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Valtionavustuksen tavoitteena on vauhdittaa sähköisen raskaan liikenteen palvelu- ja tuote-ekosysteemin syntymistä Suomeen. Tukea myönnettäisiin sähköisen raskaan liikenteen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiohankkeisiin yrityksille ja tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioille sekä näiden muodostamille konsortioille. Tuensaajilta edellytettäisiin omarahoitusosuutta ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisesti. Parhaimmillaan avustus synnyttää sähköisen raskaan liikenteen alalle liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia.

Lisäksi hankkeen tavoitteena on parantaa raskaan liikenteen alalla toimivien yritysten valmiutta vaihtaa ajoneuvojen käyttövoima polttomoottorista sähköön. Tuen avulla kehitettäisiin raskaan liikenteen tukitoiminnot kattavan palveluketjun ratkaisuja, joiden avulla uutta ajoneuvo- ja akkuteknologiaa voitaisiin ottaa laajamittaisesti käyttöön.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi sähköisen raskaan liikenteen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeisiin myönnettävästä valtionavustuksesta. Valtionavustus rajattaisiin koskemaan sähköisiä kuorma-autoja palvelevien ratkaisujen ja palveluiden kehittämistä. Valtionavustus myönnettäisiin yrityksille tai tutkimusorganisaatioille.

Lähtökohdat

Sähköisen raskaan liikenteen palveluketjun kehittäminen on edellytys raskaan liikenteen laajamittaiselle sähköistymiselle. Raskaan liikenteen sähköistyessä myös kaluston ympärillä olevat tukitoiminnot laajasti kattava palveluketju (mm. terminaalin energiajärjestelmä, kaluston älykäs lataus, huolto, reititys ja kuorman purku) on muokattava vastaamaan raskaan liikenteen käyttövoiman muutosta. Tukitoimintojen kehitys on toistaiseksi ollut hidasta muun muassa markkinalla saatavilla olevien sähköisten ajoneuvojen sekä latausinfrastruktuurin puutteen vuoksi. Avustuksella rahoitetaan sellaisia sähköisen raskaan liikenteen TKI-hankkeita, jotka eivät liiketoiminnallisen riskin tai yritysten välisen yhteistyön puutteen vuoksi syntyisi markkinaehtoisesti. Lisäksi avustus voidaan kohdentaa toimialan yhteistyön ja verkottumisen parantamiseen.

Avustus rahoitettaisiin EU:n elpymisvälineen tuloilla, ja sillä edistettäisiin elpymis- ja palautumissuunnitelman tuottavuuskasvun tavoitetta. Ehdotuksen taustalla on myös työ- ja elinkeinoministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön johdolla valmisteltu Liikennealan kestävän kasvun ohjelma, jonka lähtökohtana on liikennealan yritysvetoinen innovaatiokehitys, kansainvälistyminen ja kestävä kasvu.

Lisätietoja