Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 §:n muuttamisesta

LVM050:00/2018 Säädösvalmistelu

Esityksellä vähennettäisiin koti- ja matkailupalveluyritysten hallinnollista taakkaa ja muita sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi esitys helpottaisi työvoiman saatavuutta ja kausityöntekijöiden työllistymistä alalle. Esityksellä olisi siten myönteisiä vaikutuksia suomalaiselle koti- ja matkailupalvelutoiminnalle.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM050:00/2018

Asianumerot LVM/1115/03/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi liikenteen palveluista annetun lain II osan 3 luvun 1 muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 20.6.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  25/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  20.6.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 71/2018

Esityksessä ehdotetaan liikenteen palveluista annettua lakia muutettavaksi siten, ettei kuljettaja tarvitsisi taksinkuljettajan ajolupaa koti- tai matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuuttaan tarjoamissa kuljetuksissa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

YhteyshenkilöLaura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan liikenteen palveluista annettua lakia muutettavaksi siten, ettei kuljettaja tarvitsisi taksinkuljettajan ajolupaa koti- tai matkailupalveluyritysten osana palvelukokonaisuuttaan tarjoamissa kuljetuksissa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

Lähtökohdat

Tällä hetkellä taksinkuljettajana toimimisen edellytyksistä säädetään taksinkuljettajien ammattipätevyydestä annetussa laissa (695/2009). Lain 2 §:n mukaan taksinkuljettajalla on oltava kuljetettavan ajoneuvon ajo-oikeus ja tehtävän edellyttämä ammattitaito. Am-mattitaidon saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi kuljettajan on suoritettava taksinkuljettajan koulutus ja koe sekä jatkokoulutus. Osoitukseksi ammattipätevyydestä myönnetään ha-kemuksesta taksinkuljettajan ajolupa. Laki kumoutuu heinäkuussa, kun laki liikenteen palveluista (320/2017) tulee voimaan.
Voimassa olevan ja heinäkuussa kumoutuvan taksiliikennelain (217/2007) 4 §:n mukaan ammattimainen henkilöiden kuljettaminen edellyttää taksilupaa. Ilman taksilupaa saa kuitenkin kuljettaa henkilöitä palveluyrityksen hallinnassa olevalla henkilöautolla, jos kuljetus liittyy koti- tai matkailu-palveluihin ja kuljetus on osa yrityksen tarjoamasta palvelukokonaisuudesta.