Hallituksen esitys ilmailulain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

LVM052:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeessa selvitetään keskeisimpiä HE 41/2020 vp:n valmistelun yhteydessä havaittuja kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita, jotka johtuvat viimeaikaisesta ilmailun toimintaympäristön ja EU-sääntelyn kehityksestä sekä lainsäädäntöteknisistä seikoista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM052:00/2020

Asianumerot VN/19615/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 27.8.2020 – 31.12.2021

Asettamispäivä 27.8.2020

Lainvalmistelu

HE laiksi ilmailulain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 36/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  21.10.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 221/2021

Kehitetään ilmailulain ja liikenteen palveluista annetun lain ilmailua koskevaa sääntelyä viimeaikaisen EU-sääntelyn edellyttämällä tavalla. Lisäksi tarkastellaan keskeisiä ilmailun sääntely- ja toimintaympäristön kehityksestä johtuvia kansallisia sääntelytarpeita. Selvennetään ja tarkennetaan viranomaisten toimivaltuuksia sekä tehdään eräitä lainsäädäntöteknisiä korjauksia.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöVeikko Vauhkonen, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys ilmailulain muuttamisesta.

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään keskeisimpiä HE 41/2020 vp:n valmistelun yhteydessä havaittuja kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita, jotka johtuvat viimeaikaisesta ilmailun toimintaympäristön ja EU-sääntelyn kehityksestä sekä lainsäädäntöteknisistä seikoista.

Lähtökohdat

Ilmailu on kansainvälistä toimintaa ja ilmailun turvallisuussääntely on pitkälti harmonisoitu EU:ssa suoraan sovellettavilla asetuksilla, joiden taustalla ovat kansainväliset turvallisuussuositukset. Ilmailun EU-taustainen sääntely sekä kansainväliset suositukset kehittyvät jatkuvasti. Kansallisella sääntelyllä voidaan pääasiassa täsmentää ja täydentää EU-sääntelyä, ja kansallista liikkumavaraa on vähän.

Hankkeessa hyödynnetään HE 41/2020 vp:n valmistelun aikana liikenne- ja viestintäministeriön tietoon saatettuja keskeisiä kansallisen ilmailusääntelyn muutostarpeita. Hankkeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansallista lainsäädäntöä sekä toteuttaa välttämättömiä, keskeisiä ja teknisiä kansallisesta tarpeesta johtuvia muutoksia ja tarkennuksia ilmailusääntelyyn.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.