Todistus negatiivisesta tartuntatautia koskevasta testituloksesta

Hallituksen esitys liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (todistus negatiivisesta testituloksesta)

LVM055:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tartuntatautilakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin uudet väliaikaiset säännökset toimenpiteistä, joilla pyritään estämään covid-19 -taudin leviämistä Suomessa. THL tekisi päätöksen niistä maista ja alueista, joilta tulevilta edellytettäisiin negatiivista testitodistusta. Uusi hankenro STM162:00/2020

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM055:00/2020

Asianumerot VN/19859/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 137/2020 Käsittelytiedot eduskunnassa

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Silja Ruokola, Hallitusneuvos
puh. +358 295 342 367
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on suojella väestöä ja pyrkiä estämään yleisvaarallisen koronavirustaudin (covid-19) leviäminen Suomessa. EU:n sisärajatarkastuksista on tarkoitus luopua lokakuussa 2020 Schengen-sääntelyn perusteella. Vaihtoehtona ei siten voi olla nykyjärjestelyjen jatkaminen.

Esityksessä ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään huomioimaan rajat ylittävän liikenteen vaikutukset kansanterveydelle ja terveysturvallisuudelle.

Toisaalta tavoitteena on pyrkiä lisäämään matkustajien luottamusta rajat ylittävän matkustuksen turvallisuuteen edellyttämällä matkustajilta todistusta negatiivisesta testituloksesta tai lääkärin antamaa todistusta sairastetusta taudista ennen Suomeen saapumista.

Muutokset toteutettaisiin tartuntatautilain ja liikenteen palveluista annetun lain väliaikaisilla muutoksilla (lisätään säännökset lakeihin).

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekisi päätöksen niistä maista ja alueista, joista saapuviin henkilöihin todistuksen hankkimista koskevaa velvollisuutta sovelletaan. Tartuntatautilaissa säädettäisiin myös tarkemmin niistä menettelyistä, jotka koskisivat henkilöitä, joilla ei ole mukanaan vaadittua todistusta ja henkilöitä, jotka on vapautettu velvollisuudesta pitää todistus mukanaan. Lisäksi mahdollistettaisiin se, että jos henkilön tarkoitus olisi oleskella Suomessa enintään 72 tuntia ja hänellä olisi mukanaan todistus negatiivisesta testituloksesta, karanteenia ei määrättäisi eikä toista testiä edellytettäisi.

Liikenteen palveluista annetussa laissa säädettäisiin Liikenne- ja viestintävirastolle tehtäväksi antaa päätös, jolla kuljetuspalvelun tarjoaja, joka liikennöi Suomeen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päätöksessä yksilöidystä maata tai alueelta, velvoitettaisiin avustamaan maahantuloa koskevien tietojen välittämisessä matkustajille. Nämä tiedot koskisivat vaatimusta hankkia todistus negatiivisesta testituloksesta tai lääkärin todistus sairastetusta taudista ennen Suomeen saapumista.

Kuljetuspalvelun tarjoajan tulisi kohtuudella huolehtia, että kyseiset tiedot annetaan matkustajille. Liikenne- ja viestintävirasto valvoisi päätöksen noudattamista.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi tartuntatautilakiin ja liikenteen palveluista annettuun lakiin uudet väliaikaiset säännökset toimenpiteistä, joilla pyritään estämään covid-19 -taudin leviämistä Suomessa. THL tekisi päätöksen niistä maista ja alueista, joilta tulevilta edellytettäisiin negatiivista testitodistusta. Uusi hankenro STM162:00/2020

Lähtökohdat

Covid-19-tartuntatautiepidemia ei ole Euroopassa hellittämässä. Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arvioiden mukaan tartuntamäärät ovat jälleen nousussa, ja poikkeukselliset olosuhteet jatkuvat. Useissa maissa kyseessä on niin sanottu epidemian toinen aalto.

Suomessa uusien tartuntatapausten ilmaantuvuus on pysynyt moniin muihin maihin verrattuna alhaisella tasolla, vaikka tartuntojen määrä onkin viime aikoina hieman kasvanut. Suomessa on arvioitu, että noin puolet uusista koronavirustartunnoista tulee ulkomailta. Schengen-alueen kautta tulleista tapausmääristä ei ole tarkkaa tietoa, mutta arvioiden mukaan eniten tartuntoja on tullut naapurimaista. Toisaalta tartuntoja on arvioitu tulevan etenkin ulkomailta palaavien Suomen kansalaisten ja Suomessa pysyvästi asuvien ulko-maalaisten mukana. Heitä Suomen maahantulorajoitukset eivät koske.

Edellä mainitun perusteella hallitus on ryhtynyt monipuolisiin toimenpiteisiin ja tämä hallituksen esitys on yksi niistä.

Lisää aiheesta