EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten täytäntöönpano sekä kuljetuksen tilaajan vastuiden tarkentaminen

LVM062:00/2020 Säädösvalmistelu

Tavoitteena on EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen täytäntöönpano. Samassa yhteydessä arvioidaan hallitusohjelman mukaisten, kuljetusten tilaajan vastuita koskevien kirjausten lisääminen liikennepalvelulakiin.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM062:00/2020

Asianumerot VN/22062/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.10.2020 – 30.4.2022

Asettamispäivä 3.11.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Lainvalmistelu

HE laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 7.9.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 38/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 42/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  21.10.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 222/2021

Tavoitteena on EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen täytäntöönpano. Samassa yhteydessä arvioidaan hallitusohjelman mukaisten, kuljetusten tilaajan vastuita koskevien kirjausten lisääminen liikennepalvelulakiin.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöSini Wirén, liikenne- ja viestintäministeriö

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen voimaansaattaminen niiltä osin kuin säännökset koskevat:
• ajo- ja lepoaikoja ja ajopiirtureita; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1054),
• tieliikenteen ammatin harjoittamisen edellytyksiä, markkinoille pääsyä ja sisämarkkinoiden tiedonvaihtoa: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2020/1055 ja
• näihin liittyviä tietojärjestelmävaatimuksia.

Hankkeen tavoitteena on myös panna kansallisesti täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston Direktiivi (EU) 2020/1057:
• lähettyjä työntekijöitä koskevien direktiivien 96/71/EY ja 2014/67/EU koskevien erityisten sääntöjen vahvistamisesta siltä osin kuin on kyse maantieliikenteen alan työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon ja
• direktiivin 2006/22/EY muuttamisesta valvontavaatimusten osalta sekä
• asetuksen (EU) N:o 1024/2012 muuttamisesta.

Hankkeen liikkuvuuspakettia koskevan kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä on lisäksi tavoitteena arvioida hallitusohjelman mukaisten, kuljetusten tilaajanvastuuta koskevien, kirjausten lisäämistä liikenteen palveluista annettuun lakiin (320/2017), jäljempänä liikennepalvelulaki.

Hankkeessa valmistellaan tarvittavat muutokset seuraaviin lakeihin:
– laki liikenteen palveluista (320/2017);
– laki lähetetyistä työntekijöistä (447/2016).

Tämän lisäksi hankkeessa tarkastellaan tarvetta päivittää mm. seuraavia lakeja ja asetuksia:
– valtioneuvoston asetus ajopiirturikorttien myöntämisestä ja poikkeuksista ajopiirturin käytössä (507/2018);
– laki ylikuormamaksusta (51/1982).

Tarvittaessa valmistellaan hankkeen puitteissa myös muita pienempiä teknisiä muutoksia ja päivityksiä liikennepalvelulakiin.

Hankkeen toteutusta varten perustetaan työryhmä, jonka tehtävänä on yllämainittujen tavoitteiden toteuttaminen.

Työryhmälle perustetaan alaryhmä, jonka tavoitteena on Euroopan parlamentin ja neuvoston Direktiivi (EU) 2020/1057 kansallinen täytäntöönpano siltä osin kuin se koskee lähetettyjä maantieliikenteen alan työntekijöitä. Koska lähetettyjä työtekijöitä koskeva lainsäädäntö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalalle, on alatyöryhmän vetovastuu TEM:llä.

Tiivistelmä

Tavoitteena on EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten kansallinen täytäntöönpano. Samassa yhteydessä arvioidaan hallitusohjelman mukaisten, kuljetusten tilaajan vastuita koskevien kirjausten lisääminen liikennepalvelulakiin.

Lähtökohdat

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännökset julkaistiin 30.7.2020 EU:n virallisessa lehdessä.

Liikkuvuuspaketin nyt julkaistut asetukset tulivat voimaan 20.8.2020 ja niiden soveltaminen alkaa ajo- ja lepoaikoja koskevaa asetusta lukuun ottamatta vuosien 2022-24 aikana. Ajo- ja lepoaikasäädöksiä alettiin soveltaa heti asetusten voimaantulosta alkaen.

Nyt julkaistu direktiivi koskien lähetettyjä työntekijöitä maantieliikenteen alalla tuli voimaan 1.8.2020 ja kansallinen lainsäädäntö tulee antaa 2.2.2022 mennessä. Direktiiviä sovelletaan 2.2.2022 alkaen.

Liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännöksiin liittyvä kansallinen sääntely on pääsääntöisesti liikennepalvelulaissa (320/2017) ja laissa lähetyistä työntekijöistä (447/2016), joihin hankkeessa tulee tehdä tarpeelliset muutokset. Liikkuvuuspaketin sääntely tulee vaikuttamaan myös valvontaan (mm. ajo- ja lepoajat, työvuorot, lähetetyt työntekijät) ja niitä koskeva sääntely on laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006), mutta tarvetta valvonnan vahvistamiselle myös muussa lainsäädännössä voi nyt julkaistun sääntelyn perusteella olla.

Liikkuvuuspaketin sääntely muuttaa ns. IMI-asetusta ja asettaa uusia vaatimuksia ERRU-järjestelmälle, joiden tarkastelu niin tietojärjestelmiä kuin myös valvonnan toteuttamista koskevan lainsäädännön näkökulmasta on tarpeellista.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.