Hallituksen esitys laeiksi yksityistielain 58 §:n ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta sekä luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

LVM063:00/2020 Säädösvalmistelu

Yksityistielain muutos mahdollistaa tiekunnan osakkaan osallistumisen etäyhteyksillä tiekunnan kokouksiin. Luotsauslain muutos mahdollistaa väliaikaisesti luotsauksen henkilölupien myöntämisen ja voimassaoloajan pidentämisen. Liikenteen palveluista annetun lain muuttaminen liittyy Traffic Management Finland Oy:n nimenmuutokseen.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM063:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 23.10.2020 – 31.7.2021

Asettamispäivä 23.10.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Elinvoimainen Suomi

Tavoite Suomi tunnetaan teknologisen kehityksen, innovatiivisten hankintojen ja kokeilukulttuurin edelläkävijänä

Lainvalmistelu

HE laeiksi yksityistielain 58 §:n ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta sekä luotsauslain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 10/2021

Covid-19/ Yksityistielain muutos mahdollistaa tiekunnan osakkaan osallistumisen etäyhteyksillä tiekunnan kokouksiin. Luotsauslain muutos mahdollistaa väliaikaisesti luotsauksen henkilölupien myöntämisen ja voimassaoloajan pidentämisen normaalista poikkeavin menettelyin.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Yksityistielain muutosehdotuksella toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman tavoitetta edistää liikenteen ja logistiikan digitalisoitumista. Etäyhteyksien mutkattoman hyödyntämisen tärkeys on lisääntynyt nykyaikana, minkä vuoksi yksityistielakiin ehdotetaan pysyvää lakimuutosta kokousjärjestelyiden osalta. Lakimuutoksella mahdollistettaisiin tiekunnan kokousten järjestäminen sähköisessä toimintaympäristössä ilman erillistä tiekunnan päätöksentekoa. Kyseisen muutoksen tärkeys on noussut esiin covid-19-epidemian aikana, jolloin tarve mahdollisuudesta osallistua kokouksiin etäyhteyksien avulla on lisääntynyt.

Liikenteen palveluista annetun lain muutoksen tavoitteena on korvata Traffic Management Finland Oy -nimi yhtiön uudella toiminimellä Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy. Yhtiön nimenmuutoksen vuoksi on syytä tehdä tekninen säädösmuutos ja vaihtaa laissa oleva nimi vastaamaan nykytilaan. Muutos selkeyttää lain soveltamista ja lisää oikeusvarmuutta.

Luotsauslain väliaikainen muutos liittyy varautumiseen covid-19-epidemian leviämisen ehkäisemiseen siten, että valmiuslain säännöksien käyttöönottoa ei tarvittaisi. Tavoitteena on, että toimivaltaisella viranomaisella olisi käytettävissään monipuolinen keinovalikoima toimenpiteitä. Muutoksen myötä Liikenne- ja viestintävirasto voisi väliaikaisesti poiketa luotsauksen henkilölupien edellytyksistä sekä pidentää voimassaolevien luotsauksen henkilölupien voimassaoloaikaa. Luotsauslain muutoksella lisättäisiin Liikenne- ja viestintäviraston toimivaltaa kuitenkin siten, että se on rajattua ja tilanteeseen nähden oikeasuhtaista.

Tiivistelmä

Yksityistielain muutos mahdollistaa tiekunnan osakkaan osallistumisen etäyhteyksillä tiekunnan kokouksiin. Luotsauslain muutos mahdollistaa väliaikaisesti luotsauksen henkilölupien myöntämisen ja voimassaoloajan pidentämisen. Liikenteen palveluista annetun lain muuttaminen liittyy Traffic Management Finland Oy:n nimenmuutokseen.

Lähtökohdat

Nykyinen yksityistielaki mahdollistaa tiekokousten pitämisen sähköisessä toimintaympäristössä, jos se on kirjattu tiekunnan sääntöihin tai, jos asiasta on päätetty erikseen tiekunnan kokouksessa. Muutoksen tarkoituksena on mahdollistaa etäyhteyksien käyttö ilman erillisiä päätöksiä tai sääntömuutoksia.

Liikenteen palveluista annettua lakia koskeva muutos ja väliaikainen muutos (HE 2020/2020 vp; laki 1256/2020) tulivat voimaan 1.2.2021. Lakimuutoksella mahdollistettiin se, että Liikenne- ja viestintävirasto voi hankkia liikkumisen tietopalvelun sekä siihen liittyvät välittömät tuottamis-, ylläpito- ja kehittämistehtävät Traffic Management Finland Oy:ltä (154 §). Jos virasto järjestää palvelun hankkimalla sen yhtiöltä, on henkilöliikenteen liikkumispalvelun tarjoajalla velvollisuus ilmoittaa lain 179 §:n mukaiset tiedot suoraan yhtiölle. Yhtiön nimenmuutos tuli voimaan 1.1.2021, joten sitä ei voitu huomioida lain muutoksen yhteydessä syksyllä 2020.

Nykyinen luotsauslaki edellyttää koeluotsauksen suorittamista uusia luotsauksen henkilölupia myönnettäessä. Koeluotsauksen suorittaminen voi covid-19-epidemian aikana olennaisesti vaikeutua. Samoin voimassaolevien henkilölupien uusiminen voi vaikeutua covid-19-epidemian aiheuttamissa poikkeuksellisissa tilanteissa. Valtioneuvosto on linjannut, että eri hallinnonalojen toimialalainsäädännössä tulisi jatkossa olla riittävät keinot varautua ja vastata covid-19-tartuntatautiepidemian edellyttämiin toimenpiteisiin.