Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen muuttamisesta

LVM068:00/2021 Säädösvalmistelu

Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestystä (1267/2015) muutetaan siten, että ministeriön toiminnan tietyt, kehittyvät painopisteet tehdään entistä näkyvämmäksi myös organisaation rakenteessa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM068:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 13.10.2021 – 1.2.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös 935/2021

Yhteyshenkilö
Jussi Luomajärvi, Yksikön johtaja
puh. +358 295 342 471
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotuksen tavoitteena olisi tehdä ministeriön toiminnan tietyt, kehittyvät painopisteet entistä näkyvämmäksi myös organisaation rakenteessa. Lisäksi selkeytettäisiin virkavapausasioita.

Entisen hallintoyksikön tilalle perustetaan henkilöstökehitysyksikkö ja entisen talouskehitysyksikön tilalle talous- ja hallintoyksikkö. Konserniohjausosastolle perustetaan kaksi uutta yksikköä; valmius- ja varautumisyksikkö ja vaikutusarviointi- ja kehitysyksikkö. Palveluosaston kahden nykyisen yksikön tilalle perustetaan kolme uutta yksikköä; markkinayksikkö, kuljetus- ja pätevyysyksikkö sekä kuluttajapalveluyksikkö.

Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestyksen 44 § muutettaisiin niin, että virkamiehelle myönnetyn virkavapauden keskeyttäisi tai peruuttaisi kansliapäällikkö virkamiehen pyynnöstä ja kansliapäällikölle myönnetyn virkavapauden keskeyttäisi tai peruuttaisi ministeri kansliapäällikön pyynnöstä. Lisäksi työjärjestyksen 45 § muutettaisiin niin, että lisättäisiin osastopäällikön toimivaltaa antaa yksikön johtajan lisäksi myös muille välittömästi alaisilleen virkamatkamääräys.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintäministeriön työjärjestystä (1267/2015) muutetaan siten, että ministeriön toiminnan tietyt, kehittyvät painopisteet tehdään entistä näkyvämmäksi myös organisaation rakenteessa.

Lähtökohdat

Liikenne- ja viestintäministeriön tavoitteena on organisaatiouudistuksella kehittää toimintaa ja selkeyttää ja tehostaa ministeriön rakenteita sekä edistää parempaa johtajuutta. Ministeriön rakenne on osastojaoltaan sinänsä nykyisin toimiva sekä toimintaa oikeaan tekemiseen ohjaava. Ehdotettavan asetusmuutoksen taustalla on kuitenkin tavoite vastata myös organisaation rakenteissa entistä paremmin toimintaympäristön jatkuvaan murrokseen. Erilaiset megatrendit, kuten globaali talous, kaupungistuminen, digitalisaatio ja ilmastonmuutos näkyvät kaikessa ministeriön tekemisessä. Lisäksi tietoon perustuva päätöksenteko ja tiedolla johtaminen ovat nousseet tekemisen keskiöön. Ministeriön konsernistrategiassa tämä on jo vahvasti tunnistettu. Päätöksenteon taustalla tulee olla strategisempaa ja pitkäjänteisempää näkemyksellisyyttä. Tiedon saatavuus ei itsessään takaa sen hyvää käyttöä, vaan haasteena on tiedon analysointi, valinta, yhdistäminen ja hyödyntäminen sekä tähän tarvittavien menetelmien ja osaamisen kehittäminen. Ehdotettavan asetusmuutoksen taustalla on siten myös laadukkaan tietopohjan edelleen kehittäminen, jotta tulevaisuuden haasteisiin vastaamiseksi tehtäisiin tarvittavia toimia oikeaan aikaan.