Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttaminen

LVM069:00/2018 Säädösvalmistelu

Hankkeessa laaditaan esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) muuttamiseksi. Tarkoituksena on tarkastella vahvan sähköisen tunnistamisen luottamusverkoston toimintaa ja sopimusmallia siitä näkökulmasta, tulisiko tietyistä perustavanlaatuisista asioista säädellä lain tasolla.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM069:00/2018

Asianumerot LVM/1684/03/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.9.2018 – 1.4.2019

Asettamispäivä 14.9.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Toimenpiteet Laaditaan tietoturvastrategia, jolla lisätään luottamusta internetiin ja digitaalisiin toimintatapoihin

Lainvalmistelu

HE laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja ja väliaikaisesta muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 24.10.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  49/2018
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  29.11.2018
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 289/2018

Esityksellä selkeytettäisiin vahvan sähköisen tunnistamisen palveluntarjoajien muodostaman luottamusverkoston sopimuksentekovelvoitetta. Luottamusverkoston nykyistä hintasääntelyä alennettaisiin. Niin kutsutun ensitunnistamisen ketjuttamisen nykyinen hintasääntely muutettaisiin vastaamaan tunnistustapahtuman hinnoittelua luottamusverkostossa. Tavoitteena on edistää luottamusverkoston toimintaa ja sähköisen tunnistamisen markkinoita.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen esitys vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta.

Tiivistelmä

Hankkeessa laaditaan esitys laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) muuttamiseksi. Tarkoituksena on tarkastella vahvan sähköisen tunnistamisen luottamusverkoston toimintaa ja sopimusmallia siitä näkökulmasta, tulisiko tietyistä perustavanlaatuisista asioista säädellä lain tasolla.

Lähtökohdat

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annettua lakia (617/2009) on muutettu viime vuosien aikana muutamaan otteeseen, ja muutoksilla on järjestelmällisesti tavoiteltu sähköisen tunnistamisen markkinoiden edistämistä.

Eduskunta hyväksyi vuonna 2016 lausuman, jonka mukaan se edellyttää, että valtioneuvosto seuraa sähköisen ensitunnistamisen toimivuutta ja kohtuuhintaisuutta erityisesti tunnistuspalveluiden markkinoiden liikkeellelähdön varmistamiseksi sekä tarvittaessa ryhtyy tunnistuspalveluiden markkinoiden liikkeellelähdön edellyttämiin toimenpiteisiin ennen luottamusverkoston käyttöönottoa (HE 74/2016 vp; EV 103/2016 vp).

Liikenne- ja viestintäministeriö on seurannut kehitystä ja ryhtynyt toimenpiteisiin, joiden johdosta lakia muutettiin vuonna 2017 (816/2017). Ministeriö seuraa kehitystä edelleen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kiinnittänyt huomiota siihen, etteivät tunnistusmarkkinat ole vieläkään lähteneet kehittymään tavoitellusti.

Lisätietoja