Datan vapaata liikkuvuutta koskevan EU-asetuksen vaatimat kansalliset jatkotoimet (hallituksen esitys ja työryhmätyö)

LVM071:00/2018 Säädösvalmistelu

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1807 muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa tulee voimaan marras-joulukuussa 2018. Asetukseen sisältyy jäsenvaltioille aktiivisia toimintavelvoitteita, jotka on toteutettava kansallisella tasolla 24 kuukauden kuluessa asetuksen soveltamisajan alettua.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM071:00/2018

Asianumerot LVM/1731/03/2018 , VN/7939/2019

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.11.2018 – 16.10.2019

Asettamispäivä 1.11.2018

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Kärkihankkeet Rakennetaan digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristö

Toimenpiteet Lisätään suurten tietoaineistojen (massadata) hyödyntämistä ja massadataan perustuvaa liiketoimintaa Suomessa sekä käynnistetään ns. omadataan perustuvia kokeiluja

Lainvalmistelu

HE laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 13.12.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 3/2019
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 4/2019
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  17.1.2019
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 234/2018

Esityksellä muutettaisiin sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia. Kyseisessä laissa on säännöksiä Liikenne- ja viestintäviraston tehtävistä. Näihin tehtäviin lisättäisiin viraston velvollisuus toimia muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/NNN mukaisena keskitettynä yhteys- ja tietopisteenä. Kyseessä on teknisluonteinen hallituksen esitys, jonka taustalla on EU-lainsäädäntö.

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Berner

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1807 muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa tulee voimaan marras-joulukuussa 2018. Asetukseen sisältyy jäsenvaltioille aktiivisia toimintavelvoitteita, jotka on toteutettava kansallisella tasolla 24 kuukauden kuluessa asetuksen soveltamisajan alettua. Asetuksessa jäsenvaltioille asetetaan kumoamisvelvollisuus, notifiointivelvollisuus, avustamisvelvollisuus ja tiedotusvelvollisuus.

Tiivistelmä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1807 muiden kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden kehyksestä Euroopan unionissa tulee voimaan marras-joulukuussa 2018. Asetukseen sisältyy jäsenvaltioille aktiivisia toimintavelvoitteita, jotka on toteutettava kansallisella tasolla 24 kuukauden kuluessa asetuksen soveltamisajan alettua.

Lähtökohdat

Asetuksen tavoitteena on poistaa tiedon vapaan liikkuvuuden esteet Euroopan unionissa, jotta tiedon hyödyntämistä voidaan tehostaa ja sisämarkkinoiden toimintaa ja läpinäkyvyyttä parantaa. Asetus velvoittaa jäsenvaltiot varmistamaan 24 kuukauden kuluessa asetuksen soveltamisajan alettua, ettei perusteettomia sijaintirajoituksia ole (kumoamisvelvollisuus) ja että perustellut sijaintirajoitukset on notifioitu (notifiointivelvollisuus). Kansallisten velvoitteiden täyttämisen yhteydessä tulee arvioitavaksi edellyttääkö asetus lainsäädäntömuutoksia kansallisiin sijaintirajoituksia sisältäviin lakeihin. Asetuksen soveltamisajan alettua jäsenvaltiot velvoitetaan myös notifioimaan komissiolle kaikki uudet säädösehdotukset, joissa asetetaan uusia sijaintirajoituksia.

Asetuksella pyritään lisäksi helpottamaan ammattikäyttäjien mahdollisuutta siirtää tietoansa yhden palveluntarjoajan järjestelmästä toiseen sekä lisäämään varmuutta tiedon saatavuudesta viranomaistoimintaa varten tilanteissa, joissa dataa säilytetään toisen jäsenvaltion alueella (avustamisvelvollisuus). Tätä varten jäsenvaltiot velvoitetaan perustamaan keskitetty yhteyspiste EU-tason yhteistyön varmistamiseksi. Tämä edellyttää Suomelta uuden viranomaistehtävän säätämistä sekä toimivallasta sopimista Ahvenanmaan kanssa.

Lisäksi jäsenvaltioiden on saatettava yhden yhteyspisteen kautta saataville lista kaikista tiedon sijaintivaatimuksista (tiedotusvelvollisuus). Jäsenvaltioiden tulee ilmoittaa tämä tietopiste komissiolle, joka kokoaa niistä yhden listan sivuillensa. Tätä tehtävää hoitaa myös edellä mainittu yhteyspiste.

Lisätietoja