Valtioneuvoston asetus ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 18 §:n muuttamisesta

LVM072:00/2018 Säädösvalmistelu

Koulutusmäärien alentaminen laskisi ajokortin suorituskustannuksia. Tämä edistäisi ajokorttien suorittamista ja sen myötä kuljettajien saatavuutta.

Kokeilussa ei opetusmäärien vähentämisen todettu ratkaisevasti heikentäneen ajokoemenestystä. Heikointa menestys oli ennakointitaidoissa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM072:00/2018

Asianumerot LVM/1735/03/2018

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2018 – 31.12.2018

Asettamispäivä 1.9.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on tarkistaa C1- ja C1E-luokan kuorma-auton ajokorttia varten vaadittavan opetuksen määrät, että vaatimukset vastaisivat paremmin kuljetettavaa kalustoa. Hankkeen tarkoituksena on myös edistää kuljettajien saatavuutta. Tuntimäärien lasku olisi huomioitava raskaampien C- ja CE-luokan koulutusvaatimuksissa, jos kysymyksessä olisi em. ajokorttiluokan korottaminen, jotta koulutuksen tavoitteita ei vääristettäisi raskaampien luokkien koulutuksessa.

Muutokset toteutettaisiin ajokorteista annetun valtioneuvoston asetuksen muutoksella.

Lähtökohdat

C1- ja C1E-luokan ajokorttiopetuksen määristä säädetään ajokorteista annetussa valtioneuvoston asetuksessa. Vaatimukset asetettiin silloin kun raskaan kaluston ajokorttiopetuksen määrät sovitettiin tieliikenteen kuljettajien ammattipätevyysvaatimuksiin ammattipätevyysvaatimusten voimaantulon yhteydessä. C1-luokan ajokortteja suoritetaan melko vähän, mihin koulutusvaatimusten katsotaan osaltaan vaikuttaneen. Koulutuksen määriä pidetään suurina kaluston kokoon ja ominaisuuksiin nähden. C1-luokan kuorma-auton kokonaismassa voi olla enintään 7 500 kiloa ja kalusto on yleensä kokonaismassaltaan 5 000–6 000 kilon luokkaa. Hallintalaitteiltaan ja ajettavuudeltaan sekä ulkonaiselta kooltaan ajoneuvot ovat usein isoja pakettiautoja tai kooltaan lähellä niitä. C-luokassa 5-akselisen ajoneuvon kokonaismassa voi olla jopa 42 000 kiloa ja hallintalaitteet ovat olennaisesti erilaiset kuin henkilö- ja pakettiautoissa.

C1-luokassa vaaditaan teoriaopetusta vähintään 9 tuntia ja ajo-opetusta vähintään 5 tuntia. Tieliikenteen kuljettajan ammattipätevyyden suorittaminen huomioidaan koulutusvaatimuksissa ja tässä tapauksessa ajokorttiopetuksen vähimmäistuntimäärät ovat 1 tunti teoriaa ja 2 tuntia ajo-opetusta. C-luokan opetusvaatimuksissa voidaan huomioida suoritettu tieliikenteen kuljettajan ammattipätevyys sekä alemman luokan kuorma-autokortti. C-luokassa vähimmäisvaatimus teoriaopetuksen kohdalla on 12 tuntia tai jos henkilöllä on ennestään C1-luokan ajokortti, 3 tuntia ja ajo-opetuksessa 10 tuntia tai jos henkilöllä on ennestään C1-luokan ajokortti, 5 tuntia. Ammattipätevyyttä täydentävät opetuksen vähimmäismäärä C-luokassa on tunti teoriaa ja 2 tuntia ajo-opetusta.

C1E-luokassa vaaditaan 8 tuntia teoria- ja 10 tuntia ajo-opetusta. Jos ajokorttia suorittavalla on voimassa oleva tieliikenteen kuljettajan ammattipätevyys tuntimäärät ovat 3 tuntia teoria- ja 3 tuntia ajo-opetusta. CE-luokassa vähimmäismäärä teoriaopetuksessa on 15 tuntia tai jos henkilöllä on ennestään C1E-luokan ajokortti, 7 tuntia ja ajo-opetuksessa 30 tuntia tai jos henkilöllä on ennestään C1E-luokan ajokortti, 20 tuntia. Ammattipätevyyttä täydentävän teoriaopetuksen vähimmäismäärä on 3 tuntia ja ajo-opetuksen 10 tuntia.

Liikenteen turvallisuusviraston kokeiluluvalla käynnissä olleessa kokeilussa (Töysän autokoulun kevennetyn C1- ja C1E-luokkien kuljettajaopetuksen kokeilu; kokeilun väliraportti 2017 Tutkimus ja Koulutus Humaani Oy) on ajokortti voitu suorittaa C1-luokassa 2 teoriatunnilla ja 3 ajotunnilla ja C1E-luokassa 3 teoriatunnilla ja 3 ajotunnilla. Kokeiluun osallistuneiden hyväksymisprosentti tutkinnossa oli ensimmäisellä yrityskerralla C1-luokassa 93,6 ja C1E-luokassa 94,8. C1E-luokassa kevennetyssä mallissa hyväksymisprosentti oli 2-3 prosenttiyksikköä alempi.