Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun VN asetuksen 10 §:n muuttamisesta

LVM072:00/2021 Säädösvalmistelu

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Varustamoille maksettu avustus myönnettäisiin valtionavustuslain (688/2001) sekä sen 8 §:n nojalla annettavan asetuksen perusteella.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM072:00/2021

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 2.12.2021 – 1.1.2022

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Miikka Rainiala, Yksikön johtaja
puh. +358 295 342 051
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Jatketaan asetuksen voimassaoloa 31.5.2022 asti. Muutoksen tarkoituksena on varmistaa merikuljetuskapasiteetin riittävyyttä, luottamuksen palautumista meriliikenteeseen, suomalaisen tonniston säilymistä sekä mahdollistaa varustamoiden toimintakyvyn ylläpitäminen koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan jatkuessa vuoden 2022 aikana.
Ensisijaisena tavoitteena on edelleen turvata liikenteen markkinaehtoinen toiminta ja elpyminen koronarajoitusten tilanteen salliman asteittaisen poistumisen johdosta. Tuen tarkoituksena on ylläpitää valmius liikennöinnin tukemiseen, mikäli se edellä kerrottujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta katsotaan olosuhteet huomioiden välttämättömäksi.

Tiivistelmä

Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää lasti- ja matkustaja-alusvarustamoille tukea liikennöintiin koronapandemian aiheuttamassa tilanteessa. Varustamoille maksettu avustus myönnettäisiin valtionavustuslain (688/2001) sekä sen 8 §:n nojalla annettavan asetuksen perusteella.

Lähtökohdat

Koronakriisin ja siihen liittyvien rajoitusten seurauksena ja poikkeustilanteen jatkuessa suomalaisten lasti- ja matkustaja-alusvarustamoiden kassavirta on merkittävästi vähentynyt ja toimintaedellytykset ovat vaikeutuneet. Haasteet alalla eivät ole jatkuneiden rajoitusten ja poikkeustilanteen vuoksi helpottaneet ja tilanne on edelleen hyvin vaikea. Osa aluskannasta on kriisistä johtuen poistettu liikenteestä. Jo suoritetut tukitoimet ja liikennöivien alusten vähäiset matkustajamäärät ja rahtiliikenne eivät välttämättä riitä kattamaan toiminnan kustannuksia joillakin reiteillä vuoden 2021 aikana. Matkustaja-alusten tulorakenteesta normaalisti merkittävän osan muodostaa henkilöliikenne.
Suomen talouden, elinkeinoelämän kuljetusten ja matkustajaliikenteen kannalta on keskeistä turvata riittävän merikuljetuskapasiteetin toimivuus kaikissa olosuhteissa. Eduskunta myönsi vuoden 2021 lisätalousarviossa momentille 31.20.51 23,15 milj. euron lisämäärärahan tuen myöntämiseksi ja kolmannessa lisätalousarviossa 23,15 milj. euroa. Vuoden 2021 VI LTAE:ssa esitetään em. momentille lisäystä 23,2 milj. euroa.