Valtioneuvoston asetus ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista

LVM075:00/2020 Säädösvalmistelu

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tiedoista, joita tulee antaa kuluttajille ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä. Tiedot tulisi antaa myös mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, jos muuta ei ole sovittu. Tietovaatimukset koskisivat sähköisiä viestintäpalveluita tarjoavia teleyrityksiä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero LVM075:00/2020

Asianumerot VN/25086/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.11.2020 – 30.1.2021

Asettamispäivä 11.11.2020

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tavoitteet ja tuotokset

Asetusehdotuksella täytäntöönpannaan kansallisesti teledirektiivin 102 artiklaa täsmentävä liite VIII. Tavoitteena on parantaa kuluttajien mahdollisuutta saada sopimuksen te-kemisen kannalta olennaisia tietoja ja näin parantaa kuluttajien oikeuksia.

Tiivistelmä

Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin tiedoista, joita tulee antaa kuluttajille ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä. Tiedot tulisi antaa myös mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, jos muuta ei ole sovittu. Tietovaatimukset koskisivat sähköisiä viestintäpalveluita tarjoavia teleyrityksiä.

Lähtökohdat

Säädösehdotuksen taustalla on vuonna 2018 annettu direktiivi eurooppalaisesta sähköi-sen viestinnän säännöstöstä (2018/1972). Teledirektiivi täytän-töönpannaan kansallisesti sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) annetun lain ja siihen liittyvien lakien muutoksella, hallituksen esityksellä HE 98/2020vp

Lisätietoja