Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

LVM077:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia, joilla jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa kolmella vuodella.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM077:00/2020

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.11.2020 – 30.6.2021

Asettamispäivä 24.11.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Lainvalmistelu

HE laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 19.1.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  14/2021
  15/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.4.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 60/2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia, joilla jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa kolmella vuodella. Lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohtaan tehtäisiin tekninen muutos, jolla korjataan viittaus tavaramerkkilakiin (7/1964) viittauksella voimassa olevaan tavaramerkkilakiin (544/2019).

VastuuministeriLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

YhteyshenkilöTomi Paavola, liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotetulla sääntelyllä jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa:
1) välitystiedon määritelmää koskevan 3 §:n 40 kohdan osalta kolmella vuodella 21.6.2021–21.6.2024
2) radioviestinnän luottamuksellisuutta koskevan 136 §:n 5 ja 6 momentin osalta kolmella vuodella 21.6.2021–21.6.2024 ja
3) puhelinliittymien puhelinmarkkinointikieltoa koskevan 201 §:n osalta kolmella vuodella 2.7.2021–1.7.2024.

Sähköisen viestinnän tietosuojasääntelyä ollaan parhaillaan uudistamassa EU:ssa. Tavoitteena on, että nykyinen sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva direktiivi korvattaisiin suoraan sovellettavalla asetuksella. Asetuksen voimaantulon jälkeen sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva kansallinen sääntely on uudistettava. Asetuksella on todennäköisesti vaikutuksia myös puhelinmarkkinointia koskevaan sääntelyyn.

Lisäksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohtaan tehtäisiin tekninen muutos, jolla korjataan viittaus tavaramerkkilakiin (7/1964) viittauksella voimassa olevaan tavaramerkkilakiin (544/2019).

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähköisen viestinnän palveluista annettua lakia ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksessä ehdotetaan lakiteknisiä muutoksia, joilla jatkettaisiin kolmen väliaikaisen säännöksen voimassaoloa kolmella vuodella.

Lähtökohdat

Radioviestinnän luottamuksellisuus

Lain 136 §:ään lisättiin vuonna 2016 väliaikaisesti voimassa olevat 5 ja 6 momentti, joissa laajennettiin oikeutta käsitellä ja hyödyntää radioviestinnän anonymisoituja välitystietoja. Säännös on voimassa viisi vuotta (20.6.2021 asti) ja sen tarkoituksena on hallitusti ja kokeiluluontoisesti tehdä mahdolliseksi uudenlaista liiketoimintaa yksityisyyden suojaa vaarantamatta. Samassa yhteydessä muutettiin myös lain 3 §:n 1 momentin 40 kohdan välitystiedon määritelmää.

Muutoksen jälkeen esimerkiksi pienoismallin tai miehittämättömän aluksen (mukaan lukien dronet) kauko-ohjaukseen liittyvää radioviestintää on ollut mahdollista käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tilastollisesti edellyttäen, että käsittelyssä tai käsittelyn tuloksesta ei voida tunnistaa yksittäistä luonnollista henkilöä. Lisäksi muutos mahdollistaa viestinnän käsittelyn silloin, kun kyseessä on päätelaitteen ja langattoman lähiverkon tai matkaviestinverkon välinen radioviestintä yhteyden muodostamista tai ylläpitoa varten. Tämä mahdollistaa myös muille kuin viestinnän välittäjille esimerkiksi anonyymin liikennevirtojen seurannan ostoskeskuksissa tai muissa julkisissa tiloissa, joissa on langaton lähiverkko.

Matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointikielto

Markkinointikiellon taustalla ovat puhelinmarkkinoinnissa 2010-luvun alussa ilmenneet ongelmat. Etenkin numeronsiirtoprosessit tekevät puhelinliittymistä
muista liittymätyypeistä poikkeavia palveluja, joiden markkinoinnissa voidaan päätyä kuluttajan kannalta haitallisiin toimintatapoihin, jos matkapuhelinliittymien puhelinmarkkinointia kieltävää sääntelyä ei ole. Nykyisen kiellon mukaan puhelinliittymää ei saa markkinoida kuluttajalle puhelimitse muuten kuin kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä.

Sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva asetus

Sähköisen viestinnän tietosuojasääntelyä ollaan parhaillaan uudistamassa EU:ssa. Tavoitteena on, että nykyinen sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva direktiivi korvattaisiin suoraan sovellettavalla asetuksella. Asetuksen voimaantulon jälkeen sähköisen viestinnän tietosuojaa koskeva kansallinen sääntely on uudistettava. Asetuksella on todennäköisesti vaikutuksia myös puhelinmarkkinointia koskevaan sääntelyyn.