Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta (verkon neutraliteetti)

LVM083:00/2015 Säädösvalmistelu

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero LVM083:00/2015

Asianumerot LVM/2242/03/2015

Asettaja liikenne- ja viestintäministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
sini wiren, Viestintäneuvos
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on tehdä verkon neutraliteettia koskevasta EU-asetuksesta 2015/2120 (ns. TSM-asetus) johtuvat muutokset.

Hankkeesta johtuvia vaikutuksia arvioidaan osana sidosryhmäkuulemisia. Yleisesti ottaen asetuksen voidaan katsoa olevan pääpiirteittäin samansuuntainen voimassa olevan kansallisen lainsäädännön kanssa, mutta joitakin muutoksia se tuo esimerkiksi internetyhteyspalvelun sisältämien liittymien tuotteistamisen ja viestintäpalvelusopimusten sisällön sääntelyyn ja sitä kautta teleyritysten toimintaan ja palveluntarjoajien ja loppukäyttäjien asemaan.

Arvio hankkeen odotettavissa olevista käytännön vaikutuksista (taloudelliset vaikutukset, yritysvaikutukset, vaikutukset käyttäjien oikeuksiin) kuitenkin tarkentuu vasta asetuksen soveltamiskäytännön myötä. Soveltamiskäytäntöä tulee vahvasti ohjaamaan EU:n sähköisen viestinnän viranomaisten yhteistyöelimen BEREC:n soveltamisohjeet, jotka annetaan vasta elokuussa 2016. Viestintävirasto ei tässä vaiheessa ole ottanut soveltamista koskeviin kysymyksiin yksityiskohtaista kantaa.

Lähtökohdat

Vaihtoehtoisia sääntelykeinoja ei käytännössä ole. Verkkoneutraliteetista on 29.11.2015 tullut voimaan EU-asetus (EU) 2015/2120, jota on sovellettava 30.4.2016 alkaen. Asetus on suoraan ja sellaisenaan sovellettavaa lainsäädäntöä ja sen kanssa ristiriitainen kansallinen lainsäädäntö on kumottava.

EU-asetusta on kesästä 2013 alkaen käsitelty tiiviissä sidosryhmätyössä LVM:n johtaman seurantaryhmän sekä EU19-viestintäjaoston kokousten ja muiden kuulemisten kautta, ja myös asetuksen vuoksi tehtävä kansallinen säädöshanke tullaan toteuttamaan vastaavan periaatteen mukaisesti. Ensimmäisessä vaiheessa joulukuussa 2015 LVM:n tarkoituksena on toimittaa laajalle lausuntokierrokselle arviomuistio, jossa on taustatietona kuvattu EU-asetuksen sisältöä sekä voimassa olevaa kansallista verkkoneutraliteettisääntelyä ja esitetty ehdotukset asetuksen johdosta tehtäviksi muutoksiksi tietoyhteiskuntakaareen.

Arviomuistiossa ehdotetaan verkon neutraliteettia koskeva tietoyhteiskuntakaaren 110 § kokonaan kumottavaksi ja viestintäpalvelusopimusten sisältöä koskeva 108.2 § osin kumottavaksi (internetyhteyspalvelun tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittamista koskevan velvoitteen osalta). Lisäksi asetuksen johdosta on säädettävä kansallisesti verkkoneutraliteettisäännöksien rikkomisen seuraamuksista (ehdotetaan viittauksen lisäämistä 304 §:n) ja Viestintäviraston määräyksenantovaltuuksista (ehdotetaan uutta pykälää). Tarkemmat muutosehdotukset selviävät hankkeen edetessä.

Tässä säädöshankkeessa tai muutoin on myös arvioitava EU-asetuksen vaikutusta lapsipornografian levittämisen estotoimista annettuun lakiin (1068/2006).