Maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuuden seurantaryhmä

MMM032:00/2020 Kehittäminen

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuudelle seurantaryhmän, joka koostuu sidosryhmien edustajista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero MMM032:00/2020

Asianumerot VN/9111/2020

Asettaja maa- ja metsätalousministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2020 – 31.12.2023

Asettamispäivä 6.5.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi

Tavoite Suomi on hiiineutraali vuonna 2035

Tavoite Hiilinieluja ja -varastoja vahvistetaan lyhyellä ja pitkällä aikavälillä

Keino Laaditaan ja toimeenpannaan maankäyttösektorin ilmasto-suunnitelma

Yhteyshenkilö
Anna Salminen, Johtava asiantuntija
puh. +358 50 358 8793
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Seurantaryhmän tehtävänä on
- edistää ja seurata maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden vaikuttavuutta ja vaikutusten arviointia,
- edistää vuorovaikutusta keskeisten maankäyttösektorin toimijoiden ja sidosryhmien kanssa,
- varmistaa toimenpidekokonaisuuden yhteydet siihen kytkeytyviin muihin strategioihin, ohjelmiin ja hankkeisiin,
- tunnistaa tutkimus- ja kehittämistarpeita sekä tietoaukkoja ja tehdä ehdotuksia tutkimus ja kehittämistoimenpiteiden sekä tiedonhankinnan edistämiseksi, ja
- edistää viestintää ja tietämystä maankäyttösektorin merkityksestä ilmastopolitiikassa.

Tiivistelmä

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuudelle seurantaryhmän, joka koostuu sidosryhmien edustajista.

Lähtökohdat

Sanna Marinin hallitusohjelma linjaa useita maakäyttösektorin ilmastotoimia Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi, maankäyttösektorin päästöjen vähentämiseksi sekä hiilinielujen ja –varastojen vahvistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tavoitteisiin pyritään vaikuttavilla ja kustannustehokkailla toimenpiteillä sekä ohjauskeinoilla, joita ovat esimerkiksi kannustinjärjestelmät ja kompensaatiomenettelyt, sekä vahvistamalla tietopohjaa ja tietoon perustuvan päätöksentekoa. Ilmastotoimenpiteillä edistetään myös maa- ja metsätalouden kokonaiskestävyyttä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumista muun muassa kehittämällä ilmastoriskien hallintaa.

Hallitusohjelman mukainen maankäyttösektorin toimenpidekokonaisuus rakentuu ilmastokestävän metsätalouden, ilmastokestävän maatalouden sekä maankäytön muutosten toimenpiteistä. Ilmasto-kestävässä maataloudessa kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään ja hiilinieluja vahvistetaan turvepeltojen viljelyyn ja hoitoon sekä maaperän kasvukuntoon ja viljelyn monipuolistamiseen liittyvillä toimenpiteillä. Ilmastokestävässä metsätaloudessa toimia kohdennetaan erityisesti metsien kasvu-kyvyn ja terveyden sekä suometsien käytön ja hoidon edistämiseen. Muita toimenpiteitä ovat muun muassa metsitysohjelman toimeenpano sekä metsäkadon ehkäisyä ja kosteikkojen hoitoa edistävät toimet.

Maankäyttösektorin ilmastotoimia toteutetaan usealla toimialalla yhteistyössä hallituksen muiden strategioiden, ohjelmien ja hankkeiden kanssa. Keskeisiä ovat Kansallinen metsästrategia 2025, Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020, EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) toimenpiteet tulevassa CAP:n strategisessa suunnitelmassa, Kansallinen ilmaston-muutokseen sopeutumissuunnitelma 2022, ilmastoruokaohjelma, peltorakenteen kehittämisohjelma sekä ravinnekiertoa ja peltojen vesienhallintaa ja pitkään hiiltä sitovien puutuotteiden edistämistä tukevat ohjelmat ja toimenpiteet.

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa hankkeen valmistelemaan, ohjaamaan ja seuraamaan maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteiden kokonaisuutta. Hankkeen tavoitteena on valmistella ja toimeenpanna maankäyttösektorin ilmastototoimenpiteitä, joilla vähennetään maankäyttösektorin kasvihuonekaasupäästöjä, vahvistetaan ja ylläpidetään hiilinieluja ja -varastoja ja edistetään Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa maankäyttösektorin ilmastotoimia koskevaa tietopohjaa, tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikutuksia.

Lisää aiheesta