Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus

OKM069:00/2021 Kehittäminen

Hankkeen ydintavoitteena on rakentaa digitaaliset palvelut tukemaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ja elämän ajan sekä työn, osaamisen ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM069:00/2021

Asianumerot VN/24722/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.5.2021 – 31.12.2025

Asettamispäivä 9.11.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.3 Korkea osaaminen ja sivistys tulevaisuuden perustana

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.4 Kasvua datataloudesta ja digitalisaatiosta

Yhteyshenkilö
Tomi Kytölä, erityisasiantuntija
puh. +358 295 330 293
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tiina Salminen, johtava asiantuntija
puh. +358 295 163 102
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden tavoitteena on tuottaa hallinnonrajat ylittävä, asiakaslähtöinen ja joustava palvelukokonaisuus, jolla tuetaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ajan sekä työn ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.

Jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden keskeisinä tavoitteina on:
• tukea yksilöiden siirtymiä koulutuksessa ja työelämässä tarjoamalla ja kehittämällä uusia digitaalisia palveluita, tehokkaampia palveluketjuja ja uusia toimintamalleja,
• auttaa työelämätoimijoita löytämään tarpeiden mukaista tietoa osaamisesta ja sen kehittämisestä,
• auttaa koulutustoimijoita kohdentamaan koulutustarjontaansa paremmin,
• tukea uusia tiedolla johtamisen poikkihallinnollisia toimintamalleja hyödyntäen olemassa olevia ja rakennettavia tietolähteitä kuten työmarkkinatietovarantoa,
• kannustaa hallintoa kehittämään tiedolla johtamisen kyvykkyyttään ja tehostamaan palveluketjuja ja toimintaansa.

Palvelukokonaisuus muodostaa itsenäisen kokonaisuuden, joka toimii yhteen olemassa olevien palveluiden ja tietovarantojen kuten Opintopolun ja Työmarkkinatorin kanssa.

Palvelukokonaisuuden kohderyhmänä ovat yksilöt, ohjaustyötä tekevät, työelämä- ja koulutustoimijat, yritykset sekä työ- ja opetushallinnon toimijat.

Tiivistelmä

Hankkeen ydintavoitteena on rakentaa digitaaliset palvelut tukemaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ja elämän ajan sekä työn, osaamisen ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.

Lähtökohdat

Työelämän muutokset ja teknologinen murros vaikuttavat siihen, että osaamista pitää kehittää koko työuran ja elämän ajan. Olemassa olevat digitaaliset palvelut ovat pirstaleisia ja käytettävissä oleva tietopohja on hajallaan.

Taustalla on edellisellä vaalikaudella valmisteltu Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus, jolla vastattiin tarpeeseen kehittää ja uudistaa yksilön osaamista elämän ja työuran eri vaiheissa. Jatkuvan oppimisen linjaukset valmistuivat vuoden 2020 lopussa ja uudistuksen toteutus jatkuu pääministeri Petteri Orpon hallituskaudella.

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa on valmisteltu osana Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaan sisältyvä jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma muodostuu kahdesta toisiaan tukevasta osakokonaisuudesta:
1. koko koulutusjärjestelmän kattavasta ja hallinnonrajat ylittävästä jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta sekä
2. kaikki korkeakoulut kattavasta korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen kokonaisuudesta (Digivisio 2030). Digivisio 2030 -hanke toteutetaan kaikkien suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteisenä hankkeena, yhteistyössä jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuus -hankkeen sekä sidosryhmien kanssa.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuuden kehittämisestä ja toteutuksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Kehittämistyöhön osallistuvat Opetushallitus, KEHA-keskus ja korkeakoulut Digivisio 2030 -hankkeen kautta sekä Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa). Toimenpiteitä viedään eteenpäin vahvassa sidosryhmäyhteistyössä.

Palvelukokonaisuuden rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).

Hanke tukee useita pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman (2023–2027) tavoitteita kuten ohjauksen parantamista, osaamispotentiaalin parempaa hyödyntämistä, yksilöllisten koulutus- ja uravalintojen tukemista ja tarpeettomien päällekkäisten koulutusten suorittamisen vähentämistä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.