Etäosallistuminen ja verkkokokoukset osakeyhtiöissä, asunto-osakeyhtiöissä ja osuuskunnissa

OM030:00/2021 Säädösvalmistelu

Oikeusministeriön asettama työryhmä valmistelee hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja osuuskuntalain ja niiden muutosehdotuksiin mahdollisesti liittyvän muun lainsäädännön muuttamisesta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM030:00/2021

Asianumerot VN/12884/2021

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu – 8.7.2022

Asettamispäivä 18.5.2021

Lainvalmistelu

HE laeiksi osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja yhdistyslain muuttamisesta

Eduskunnan vastaus EV 79/2022

Esitys yhtiökokousta ja osuuskunnan kokousta koskevan osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja osuuskuntalain sääntelyn muuttamiseksi etäosallistumisen helpottamiseksi ja etäkokouksen sallimiseksi.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 074
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on helpottaa osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien yhtiökokousten sekä osuuskunnan ja edustajiston kokouksiin etäosallistumista ja sallia verkkokokousten järjestäminen siten, että yhteisöissä voidaan hyödyntää uuden kokoustekniikan mahdollisuudet. Lisäksi tarkoituksena on helpottaa ja lisätä osakkaiden ja jäsenten osallistumismahdollisuuksia, ottaen huomioon osakkaiden ja jäsenten oikeutetut odotukset ja erilaiset valmiudet käyttää uusia osallistumiskeinoja. Lisäksi tavoitteena on selvittää uudesta päätöksentekomenettelystä mahdollisesti aiheutuva muun lainsäädännön, kuten kaupparekisteri- ja arvopaperilainsäädännön, muutostarve.

Tiivistelmä

Oikeusministeriön asettama työryhmä valmistelee hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus osakeyhtiölain, asunto-osakeyhtiölain ja osuuskuntalain ja niiden muutosehdotuksiin mahdollisesti liittyvän muun lainsäädännön muuttamisesta.

Lähtökohdat

Tietoliikenneyhteyksien ja kokouspalveluiden kehitys sekä yhteisöjen ja niiden osakkaiden ja jäsenten valmiudet ja osaaminen näiden palveluiden käyttämiseen kehittyvät niin, että etäosallistuminen ja kokouksen järjestäminen pelkästään verkossa tarjoavat jo nyt usein käyttökelpoisen vaihtoehdon perinteiselle kokoukselle yhteisön päätöksenteon järjestämiseksi ja osakkaiden ja jäsenten osallistumismahdollisuuksien parantamiseksi. Toisaalta voimakkaasta kehityksestä huolimatta kaikilla yhteisöillä ja niiden osakkailla tai jäsenillä ei ole vielä valmiuksia tällaisen päätöksenteon järjestämiseen tai siihen osallistumiseen.

Vuosien 2020-2021 poikkeuksellisissa pandemiaoloissa yhteisöjen kokouksia koskevien väliaikaisten lakien (290/2020 ja 677/2020) ja yhteisölainsäädännön sallimat menettelyt ovat merkittävästi lisänneet erilaisten sähköisten etäosallistumispalveluiden ja yhteisöjen verkkoviestinnän kehittämistä ja käyttöä. Käytettävissä olevan tiedon mukaan kehitys jatkuu vuoden 2021 kokouksissa.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 –työryhmän mietinnössä (OM 2020:4) ehdotettiin yhdistyslakiin säännöksiä etäosallistumisen helpottamisesta ja verkkokokousten sallimisesta perinteisen yhdistyksen kokouksen ja valtuutettujen kokouksen vaihtoehtona. Lausuntokierros ehdotusta kannatettiin. Yhdistyslain osalta jatkovalmistelusta päätetään erikseen.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.