EU:n korruptiontorjuntadirektiiviehdotus (EU-valmistelu)

OM039:00/2023 Kehittäminen

Euroopan komissio on 3.5.2023 tehnyt ehdotuksen (COM(2023)234 lopullinen) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi korruption torjumiseksi. Ehdotuksessa vahvistettaisiin säännöt, joilla ajantasaistetaan ja yhdenmukaistetaan korruptiorikosten määritelmiä ja rangaistuksia.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM039:00/2023

Asianumerot VN/14904/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 17.5.2023 – 31.5.2025

Asettamispäivä 17.5.2023

Yhteyshenkilö
Noora Aarnio, Erityisasiantuntija
[email protected]

Yhteyshenkilö
Juha Keränen, Neuvotteleva virkamies
puh. +358 295 150 142
[email protected]

Yhteyshenkilö
Venla Mäntysalo, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 198
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että kaikki tahallisen korruption muodot kriminalisoidaan kaikissa jäsenvaltioissa, että myös oikeushenkilöt voidaan saattaa vastuuseen näistä rikoksista ja että rikoksista määrätään tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. Lisäksi ehdotukseen sisältyy asiaankuuluvia toimenpiteitä korruption ennaltaehkäisemiseksi kansainvälisten normien mukaisesti ja rajat ylittävän yhteistyön helpottamiseksi YK:n korruptionvastaisen yleissopimuksen edellyttämällä tavalla. Ehdotus on minimisääntelyä ja jäsenvaltiot voivat säätää laajempia ja/tai ankarampia kriminalisointeja.

Ehdotuksella pyritään vahvistamaan ja täydentämään EU:n nykyistä säännöstöä. Neuvoteltavan direktiivin on tarkoitus korvata Neuvoston puitepäätös (2003/568/YOS) korruption torjumisesta yksityisellä sektorilla ja yleissopimus korruption, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden virkamiehiä, torjumiseksi.

Tiivistelmä

Euroopan komissio on 3.5.2023 tehnyt ehdotuksen (COM(2023)234 lopullinen) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi korruption torjumiseksi. Ehdotuksessa vahvistettaisiin säännöt, joilla ajantasaistetaan ja yhdenmukaistetaan korruptiorikosten määritelmiä ja rangaistuksia.

Lähtökohdat

Neuvoston puitepäätöksessä 2003/568/YOS säädetään yksityissektorin lahjonnan kriminalisointia koskevista vaatimuksista. Vuonna 1997 tehdyssä EU:n virkamiehiin tai jäsenvaltioiden virkamiehiin kohdistuvan korruption torjuntaa koskevassa yleissopimuksessa käsitellään eräitä korruptiotapauksia, joihin kyseiset virkamiehet yleensä osallistuvat. Nämä välineet eivät kuitenkaan ole riittävän kattavia, ja jäsenvaltioiden nykyisiä sääntöjä on kehitettävä edelleen, jotta voidaan varmistaa johdonmukaisempi ja tehokkaampi toiminta unionissa. Kansallisia täytäntöönpanoeroja ja esteitä eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisessä yhteistyössä on myös ilmennyt. Jäsenvaltioiden viranomaisilla on haasteita, jotka liittyvät syytteiden liialliseen kestoon, lyhyisiin vanhentumissääntöihin, koskemattomuutta ja erioikeuksia koskeviin sääntöihin, resurssien rajalliseen saatavuuteen, koulutukseen ja tutkintavaltuuksiin.

Lisätietoja

Lisää aiheesta