Rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma

Rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma

OM065:00/2020 Kehittäminen

Rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma on keskeinen osa Sanna Marinin hallituksen syrjinnän vastaista työtä. Toimintaohjelmaa valmistelee laajapohjainen työryhmä, joka suunnittelee tilannearvion pohjalta toimenpidekokonaisuuden rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM065:00/2020

Asianumerot VN/11125/2019

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.3.2020 – 31.12.2023

Asettamispäivä 18.3.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Turvallinen oikeusvaltio Suomi

Tavoite Yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen vahvistuvat

Strategiset kokonaisuudet Oikeusvaltion kehittäminen

Keino Laaditaan laaja-alainen hyvien väestösuhteiden edistämisen toimintaohjelma sekä rasismin ja syrjinnän vastainen toimintaohjelma täydentämään valtion kotouttamisohjelmaa

Yhteyshenkilö
Katriina Nousiainen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 275
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Toimintaohjelman tavoitteena on torjua rasismia ja syrjintää sekä edistää hyviä väestösuhteita. Ohjelma perustuu hallitusohjelman kirjauksiin, toimintaohjelman aikana toteutettavaan tilannearvioon, syrjintää ja yhdenvertaisuutta sekä väestösuhteita koskevaan tutkimustietoon sekä kansainvälisiin suosituksiin ja hyviin käytäntöihin.

Toimintaohjelman puitteissa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä yhteiskunnan eri osa-alueilla.
Toimintaohjelmassa on tarkoitus käsitellä esim. vihapuheen ja viharikollisuuden torjuntaa, työelämän syrjimättömyyttä, asenneilmapiiriin ja eri väestöryhmien välisiin suhteisiin vaikuttamista. Lisäksi pyritään vahvistamaan rasismiin puuttumisen kulttuuria Suomessa.

Tiivistelmä

Rasismin vastainen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelma on keskeinen osa Sanna Marinin hallituksen syrjinnän vastaista työtä. Toimintaohjelmaa valmistelee laajapohjainen työryhmä, joka suunnittelee tilannearvion pohjalta toimenpidekokonaisuuden rasismin torjumiseksi ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että rasismia ja syrjintää torjutaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja hallitus laatii rasismin ja syr-jinnän vastaisen toimintaohjelman. Lisäksi hallituskaudella laaditaan laaja-alainen hyvien väestösuhteiden edistämisen toimintaohjelma täydentämään valtion kotouttamisohjelmaa sekä arvioidaan tarve puuttua vakavimpiin jär-jestäytyneen rasismin muotoihin lainsäädännön keinoin.

Perustuslain 22 § mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Rasismi ja syrjintä ovat ilmiöitä jotka loukkaavat sen kohteena olevien ihmisarvoa ja estävät oikeuksien toteutu-mista. Rasismi ja syrjintä vaikuttavat myös kielteisesti eri väestöryhmien välisiin suhteisiin, vähentävät luottamusta eri ryhmien välillä ja lisäävät tur-vattomuuden tunnetta ja riskiä syrjäytyä yhteiskunnasta.

Valtioneuvoston toteuttamaa rasismin ja syrjinnän vastaista politiikka on viime vuosina tehty osana laajempaa kansallista perus- ja ihmisoikeuspoli-tiikkaa eikä erillistä rasismin ja syrjinnän vastaista toimintaohjelmaa ole teh-ty sitten vuoden 2001 Paavo Lipposen II hallituksen etnisen syrjinnän ja ra-sismin vastainen toimintaohjelman. Suomi on saanut lukuisia suosituksia eri kansainvälisiltä ihmisoikeussopimusvalvontaelimiltä liittyen rasismiin ja syrjintää puuttumiseen sekä vihapuheen ja viharikollisuudet torjuntaan.

Lisää aiheesta