Sotilasajoneuvoja koskeva lainsäädäntöhanke

PLM003:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero PLM003:00/2021

Asianumerot VN/4644/2021

Asettaja puolustusministeriö

Toimikausi/aikataulu 22.3.2021 – 30.6.2022

Asettamispäivä 16.3.2021

Lainvalmistelu

HE sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  36/2022
  42/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  20.10.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Uusi sotilasajoneuvoja koskeva lainsäädäntö. Laissa säädettäisiin sotilasajoneuvojen teknisistä vaatimuksista, hyväksymisestä, katsastuksesta ja valvonnasta sekä sotilasajoneuvojen käytön valvonnasta. Lisäksi tehtäisiin tarvittavat muutokset tieliikennelakiin ja ajoneuvolakiin.

VastuuministeriPuolustusministeri Kaikkonen

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on selvittää Puolustusvoimien sotilasajoneuvoja koskevien säännösten nykytila ja valmistella ehdotus tarvittaviksi säädöksiksi.

Työryhmän tulee laatia ehdotuksensa hallituksen esityksen muotoon.

Lähtökohdat

Sotilasajoneuvoista annetun puolustusministeriön asetuksen (180/2006) 1 §:n mukaan asetuksessa säädetään poikkeuksista, jotka ovat ajoneuvolain (1090/2002) 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetun sotilasajoneuvon erityisen käyttötarkoituksen tai rakenteen vuoksi tarpeen. Asetuksessa säädetään lisäksi sotilaiden kuljettamisesta kuorma- ja pakettiautolla.

Eduskunta on joulukuussa 2020 hyväksynyt ajoneuvolain uudistamiseen liittyvät lakiehdotukset (HE 177/2020 vp). Hallituksen esitystä koskevassa liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä (LiVM 19/2020 vp.) todetaan, että ajoneuvolain systematiikka muuttuu siinä määrin, ettei ajoneuvolain mukainen puolustusministeriön asetuksenantovaltuus enää ole lakiteknisesti mahdollinen ja sotilasajoneuvoista olisi säädettävä omassa laissaan.

Lisäksi liikenne- ja viestintävaliokunta on mietinnössään todennut, että valiokunta pitää välttämättömänä, että puolustusministeriö aloittaa mahdollisimman pian sotilasajoneuvoja koskevan lainsäädännön valmistelun yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan kanssa.

Puolustusministeriö on arvioinut, että sotilasajoneuvojen käyttö ja Puolustusvoimien toiminta voi jatkua ongelmattomasti voimassa olevan alemman asteisen sääntelyn perusteella siihen saakka, kunnes sotilasajoneuvoja koskeva laki saadaan voimaan.

Lisää aiheesta