Puolustusmateriaalihankinnat (tehtävä lainsäädäntöhanke)

PLM005:00/2006 Säädösvalmistelu

Laatia ehdotus laiksi puolustus-, turvallisuus ja salassa pidettävistä hankinnoista ottaen huomioon kesällä 2009 hyväksyttävän EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin edellyttämät säädöstoimet. Työryhmän tulee laatia muistio, joka sisältää ehdotukset keskeisistä linjauksista. Muistio lähetetään lausutnokierrokselle vuoden 2009 lopulla. Saatujen lausuntojen perusteella työryhmä valmistelee varsinaisen ehdotuksen laista. Ehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero PLM005:00/2006

Asettaja puolustusministeriö

Toimikausi/aikataulu 10.4.2006 –

Asettamispäivä 10.4.2006

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys HE 76/2011 Käsittelytiedot eduskunnassa

Hyväksytty säädös Säädösnumero saadaan vasta kun lakiesitys on hyväksytty eduskunnassa.

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä yhdenmukaistaa hallinnonalojen hankintamenettelyjä lain soveltamisalaan kuuluvien hankintojen osalta. Tavoitteena on lisäksi ryhtyä tarvittaviin lainsäädäntötoimiin EU:ssa kesällä 2009 hyväksyttävän puolustus- ja turvallisuushankintojen direktiivin muutosten täytäntöön panemiseksi.

Tiivistelmä

Laatia ehdotus laiksi puolustus-, turvallisuus ja salassa pidettävistä hankinnoista ottaen huomioon kesällä 2009 hyväksyttävän EU:n puolustus- ja turvallisuushankintadirektiivin edellyttämät säädöstoimet. Työryhmän tulee laatia muistio, joka sisältää ehdotukset keskeisistä linjauksista. Muistio lähetetään lausutnokierrokselle vuoden 2009 lopulla. Saatujen lausuntojen perusteella työryhmä valmistelee varsinaisen ehdotuksen laista. Ehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Lähtökohdat

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi julkisista tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista (2004/18/EY) sekä direktiivi vesi- ja energiahuollosta sekä liikenne ja postipalveluista(2004/17/EY); VNOS 11 §