Säädöshanke Rajavartiolaitoksen henkilöstöresurssien turvaamisesta

SM004:00/2023 Säädösvalmistelu

Hankkeessa valmistellaan ehdotukset rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) ja rajavartiolain (578/2005) muutoksiksi. Lakihankkeen tavoitteena on Rajavartiolaitoksen henkilöstöresurssien joustava hyödyntäminen ja toimintakyvyn turvaaminen erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM004:00/2023

Asianumerot VN/1114/2023

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.3.2023 – 17.5.2024

Asettamispäivä 1.3.2023

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.1 Kansallista turvallisuutta ja yhteiskunnan kriisinkestävyyttä vahvistetaan

Lainvalmistelu

HE laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain 34 g §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 11.1.2024
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 50/2023
  Arvioitu uusi esittelyviikko 7/2024
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  15.2.2024
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 22/2024

Esityksen tavoitteena on Rajavartiolaitoksen henkilöstöresurssien turvaaminen. Esitys perustuu esiselvityshankkeeseen rajavartiolainsäädännön muutostarpeista (SM049:00/201). Esityksen mukaan eräitä Rajavartiolaitoksen siviilivirkoja voitaisiin täyttää niitä haettavaksi julistamatta tiettyjen edellytysten täyttyessä ja Raja- ja merivartiokoululla opiskelevat kadetit voisivat Rajavartiolaitoksen toimialaan kuuluvissa vakavissa erityistilanteissa tukea Rajavartiolaitoksen toimintaa. Lisäksi Rajavartiolaitoksen päällikön sijaisuusjärjestelyt ajantasaistettaisiin.

VastuuministeriSisäministeri Rantanen

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on Rajavartiolaitoksen henkilöresurssien turvaaminen. Tavoitteena on, että Rajavartiolaitos pystyy hyödyntämään henkilöstöresurssejaan joustavasti ja tarkoituksenmukaisesti turvaten siten toimintakykynsä erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi laajamittainen maahantulo, hybridivaikuttaminen tai laajalle levinnyt tartuntatautiepidemia, joiden hoitamiseksi Rajavartiolaitos tarvitsisi lisähenkilöstöä. Lisäksi tavoitteena on, että Rajavartiolaitoksen asema valmiusorganisaationa, Rajavartiolaitokselle säädetyt sotilaallisen maanpuolustuksen tehtävät ja niihin kohdistuvat sodan ajan vaatimukset pystyttäisiin huomioimaan myös nimitettäessä näissä tehtävissä toimivaa siviilihenkilöstöä. Tavoitteena on myös ehkäistä viranhakuprosessin käyttämistä hyväksi turvallisuusviranomaisten toimintaan kohdistuvassa tiedustelussa. Hanke liittyy Rajavartiolaitoksen tarpeeseen kehittää hybridiuhkien torjuntavalmiutta.

Lakimuutosten myötä Raja- ja merivartiokoululla opiskelevia kadetteja voitaisiin käyttää Rajavartiolaitoksen toiminnan tukena esimerkiksi rajaturvallisuustehtävien hoitamisessa. Hankkeessa arvioidaan myös mahdollisuuksia täyttää sotilaallisen valmiuden ja maanpuolustuksen kannalta keskeisiä siviilivirkoja ilman julkista hakumenettelyä.

Tiivistelmä

Hankkeessa valmistellaan ehdotukset rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) ja rajavartiolain (578/2005) muutoksiksi. Lakihankkeen tavoitteena on Rajavartiolaitoksen henkilöstöresurssien joustava hyödyntäminen ja toimintakyvyn turvaaminen erilaisissa normaaliolojen häiriötilanteissa.

Lähtökohdat

Rajavartiolainsäädännön muutostarpeita ja kehittämiskohteita on vuosina 2020–2022 selvitetty sisäministeriön asettamassa esiselvityshankkeessa (SM049:00/2019). Esiselvityshankkeessa laadittiin rajavartiolainsäädännön kokonaistarkastelun pohjalta arviomuistio (9.3.2022) rajavartiolainsäädännön muutostarpeista.

Arviomuistion mukaan sotilaallisen valmiuden ja sotilaallisen maanpuolustuksen kannalta keskeisten Rajavartiolaitoksen siviilivirkojen täyttämismenettelyä olisi tarpeen kehittää ja Raja- ja merivartiokoululla opiskelevien kadettien tulisi tarpeen vaatiessa voida tukea Rajavartiolaitoksen toimintaa Rajavartiolaitoksen toimialaan kuuluvissa vakavissa erityistilanteissa.

Lisää aiheesta